Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853); www.smm.lt

Valstybinė švietimo 2013- 2022 metų strategija  www.smm.lt

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo (Valstybės žinios: 2010-04-30 Nr. 50-2454) www.smm.lt
 
Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3 d. Nr. I-983, Vilnius. www.smm.lt
 
Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2011 metų balandžio 11 d. Įsakymu Nr. V- 579 www.smm.lt
 

 

Trakų rajono savivaldybės Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tvarkos aprašo  tvirtinimo 2013 m. sausio 31 d. Nr. S1-23, Trakai www.trakai.lt

 
 
Trakų rajono savivaldybės tarybos Sprendimas dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. gruodžio 8 d. Nr. S1-283, Trakai  www.trakai.lt
 
 
2014. Visos teisės saugomos. Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"