Nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Mokykloje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros bei švietimo pagalbą teikiantys specialistai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.
Mokytojų tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Pirmame mokytojų tarybos posėdyje atviru balsavimu išrenkamas sekretorius.
Mokytojų tarybos nutarimai priimami dalyvaujančių mokytojų tarybos narių balsų dauguma.
Mokytojų taryba:
 • svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, optimalų ugdymo sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą, vaikų ugdymo(si) rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;
 • teikia siūlymus dėl Mokyklos metinio veiklos plano, ugdymo programų įgyvendinimo, vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos kaupimo ir panaudojimo tobulinimo;
 • sprendžia vaikų sveikatos, socialinės paramos, mokymosi, poilsio, mitybos, saugos klausimus;
 • deleguoja atstovus į Tarybą, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.
Pirmininkė – Rasa Marcinkienė
Sekretorė – Dorita Simanavičienė

Nariai :

 • Virginija Sventkauskienė
 • Danuta Dmitrijevskaja
 • Daiva Masionienė
 • Dovilė Žukauskienė
 • Irena Šartnerienė
 • Alina Svirnelienė
 • Renata Vladimirenko
 • Irena Kraičinska
 • Inga Okuškienė
 • Marina Borisenkova
 • Lilija Chmeliauskienė
 • Rita Vadoklienė
 • Kristina Vaikovskaja
 • Ernesta Repšienė
 • Bronė Račkauskienė
 • Gabija Miliauskaitė
 • Ingrida Aleksandrovič
 • Jūratė Venciūtė-Rib
 • Viktorija Danilovienė