Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir bendradarbiaujant su pedagogais ir ugdytinių tėvais (globėjais), juos įveikti.

Darželyje logopedo pagalba teikiama vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.

Logopedas:

Visapusiškai tiria vaiko kalbą (tartį, žodyną, gramatinę sandarą, rišliąją kalbą).

Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį ir nustato priežastis.

Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taikydama specialiojo poreikio priemones kalbėjimo ir kalbos sutrikimams įveikti.

Dalyvauja darželio vaiko gerovės komisijos veikloje.

Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų tėvus (globėjus), auklėtojus.

Esant reikalui, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus turinčius vaikus, siunčia į Trakų rajono savivaldybės PPT konsultacijai ir ištyrimui.

Kas yra logopedinė pagalba? 

Logopedinė pagalba – logopedinės pratybos, kurių tikslas įveikti kalbos sutrikimus.

Nustačius vaikui kalbėjimo ar kalbos sutrikimą, pagalbos vaikui būdai aptariami su vaiko tėvais (globėjais).

Logopedinių pratybų intensyvumas, trukmė ir pobūdis priklauso nuo sutrikimo sunkumo.

Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo logopedo, vaiko ir jo tėvų (globėjų), auklėtojų bendradarbiavimo.

Logopedė- metodininkė Lilija Chmeliauskienė
Logopedo kontaktinės valandos
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
7.45-12.00
 12.30-15.45
7.45-12.00
 12.30-15.45
9.00-12.00
 12.30-16.00
7.45-12.45
9.00-12.00
12.30-16.00

Pratybų tvarkaraštis patalpintas elektroniniame dienyne musudarzelis.lt 


Vaiko socialinių įgūdžių ugdymas pradiniame ugdymo etape, turi didelę reikšmę jo tolimesniame gyvenime. Socialinė pedagogė dirba individualiai su vaikais turinčiais elgesio arba emocijų sutrikimų. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą. Inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina įvairius socialinius projektus.

Socialinė pedagogė Rita Vadoklienė

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-12.00

Darbas grupėse

8.00-12.00

Darbas grupėse

8.00-12.00

Darbas grupėse

8.00-12.00

Darbas grupėse

8.00-12.00

Darbas grupėse

12.30-12.50

Individualus darbas

12.30-12.50

Individualus darbas

12.30-14.12

Individualus darbas

12.30-12.50

Individualus darbas

12.30-12.46

Individualus darbas

12.50-15.50* 12.50-15.50* 12.50-15.50* 12.50-15.50* 12.46-15.10*

* – dokumentacijos tvarkymas, lankymasis namuose, bendravimas su kitomis įstaigomis, priemonių gaminimas, darbas vaiko gerovės komisijoje, savišvieta ir kita veikla.


Darželio psichologas:
  • Rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
  • Stebi vaiko elgesį natūralioje aplinkoje (grupėje).
  • Dirba su emocijų, elgesio, bendravimo sunkumų bei kitų sutrikimų turinčiais vaikais.
  • Konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus vaiko psichologijos klausimais, teikia žodines (rašytines) rekomendacijas dėl vaikų ugdymo.
  • Vykdo tėvų ir pedagogų psichologinį švietimą.
  • Veda pažintinių procesų ir socialinių įgūdžių stiprinimo grupinius užsiėmimus vaikams.

 Kokios problemos gali būti sprendžiamos drauge su darželio psichologu?

Emocinės problemos: adaptacijos sunkumai, nepasitikėjimas savimi, jaudulys, nerimas, baimė, emocijų valdymo sunkumai ir kt.;
Elgesio problemos: elgesio valdymo sunkumai, drausmės problemos ir kt.;
Problemos šeimoje: tėvų skyrybos, netektys  ir kt.;
Bendravimo problemos: bendravimo su vaiku sunkumai, nesutarimai su tėvais, kitais artimaisiais, bendravimo sunkumai su bendraamžiais ir kt.
Problemos, susijusios su mentaliniu išsivystymu: dėmesio koncentracijos bei išlaikymo sunkumai, motyvacijos stoka, raidos sutrikimai ir kt.

Psichologės Viktorijos Danilovienės darbo grafikas

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
  
7.30-12.00
 12.30-16.00
 9.00-13.00
7.30-12.00
 12.30-14.00

 

 

 

 

9.00-13.00

Individualių konsultacijų laikas derinamas iš anksto. Konsultacijos konfidencialios. Dėl rūpimų klausimų, bei konsultacijų laiko derinimo kreiptis el. paštu:  viktorija.lekaviciute@gmail.com Esant skubiems klausimams skambinti telefonu:  +37062458634