• Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  www.smm.lt

 

 

  •  Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo (2016m. sausio mėn. 26 d., Įsakymo Nr. V-93) www.sam.lt

 

  • Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3 d. Nr. I-983, Vilnius. www.smm.lt

 

  • Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 metų gegužės 2 d. Įsakymo Nr. V- 319 www.smm.lt