Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas  www.smm.lt
Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo (2016m. sausio mėn. 26 d., Įsakymo Nr. V-93) www.sam.lt
Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3 d. Nr. I-983, Vilnius. www.smm.lt
• Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2017 metų gegužės 2 d. Įsakymo Nr. V- 319 www.smm.lt
Trakų rajono savivaldybės Sprendimas dėl vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tvarkos aprašo  tvirtinimo 2013 m. sausio 31 d. Nr. S1-23, Trakai www.trakai.lt
Trakų rajono savivaldybės tarybos Sprendimas dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo 2016 m. gruodžio 8 d. Nr. S1-283, Trakai  www.trakai.lt
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, 2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198, VilniusLietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d.  įsakymas Nr. V-394 Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas