„Bandykime kartu vaikystę padaryti džiaugsmingą, laimingą, kūrybingą, nuostabią ir neužmirštamą.“
struktura3
Lopšelyje-darželyje vykdomos  šios programos:
 
PROGRAMA ,,PAŽINIMO TAKELIU”
Pagrindinė ugdymo(si) kryptis  – sveikas gyvenimo būdas nuo vaikystės
 
Lopšelis – darželis tenkina svarbiausius vaiko poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos, puoselėja jo individualumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, laiku reaguoja į vaikų poreikius bei tėvų lūkesčius.
 
Darželyje sukurtos visos būtinos sąlygos vaikų ugdymui, žaidimams ir poilsiui.
 
Sveikatos ugdymui darželyje skiriamas ypatingas dėmesys, parengta ir vykdoma programa „Sveikas vaikas-laimingas vaikas“. Darželyje sukurta vaikų fizinį aktyvumą stimuliuojanti aplinka. Atskira sporto salė, tinkamos priemonės, kūno kultūros specialistė. Fizinė veikla planuojama atsižvelgiant į vaikų amžių, įvertinant vaikų sveikatos būklę. Sudarytos tinkamos sąlygos savaiminei ir organizuotai fizinei veiklai lauke. Darželyje vaikų ugdymas siejamas su sveikos gyvensenos bei aplinkosaugos švietimo nuostatomis.
 
Muzikinis vaikų ugdymas nukreiptas ne tik mokėjimui ir supažindinimui su muzika, bet ir savo kūrybinių sugebėjimų įgyvendinimui. Vaikas savo nuotaiką, jausmus  išreiškia muzikinėmis priemonėmis, judesiu.
Meninis vaikų ugdymas nukreiptas į kūrybiškumą, vaikai savo laisvumą, sugebėjimus ir kūrybą reiškia puikioje įrengtoje dailės studijoje.
 
Specialiųjų poreikių vaikai integruojami į bendros paskirties grupes.
 
Logopedė dirba su vaikais, turinčiais kalbos ir komunikacijos sutrikimų tinkamai įrengtame kabinete.
 
Darželyje puikios sąlygos meninei ir judriai veiklai, krepšinio, šokių, dainavimo, dailės būreliai.
 
Grupėse sudarytos sąlygos skatinančios vaiką savarankiškai veikti, tyrinėti, eksperimentuoti, pažinti pasaulį.
Vaikų ugdymas plėtojamas kūrybinio – kompleksinio metodo būdu, kada vaikų veikla vyksta per žaidimą bendraujant su kitais vaikais, sąveikaujant su aplinka. Veiklos kampeliai aprūpinti įvairiomis, patraukliomis ugdymo priemonėmis, kurios skatina vaiką veikti, eksperimentuoti, tyrinėti. Atsižvelgiant į individualias vaiko ypatybes, vaiko veikla keičiama, derinant aktyvią ir pasyvią veiklą grupėje ir lauke.

Ikimokyklinio ugdymo ,,Pažinimo takeliu“ programos paskirtis – padėti užtikrinti darnų fizinių ir psichinių vaiko galių skleidimąsi, kiekvieno vaiko raidos brandą, ugdymą grindžiant individualizavimu ir realiomis vaiko išgalėmis.

Programa skirta auklėtojams bei tėvams besidomintiems mažųjų ugdymu(si).

Programos tikslasatsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiaisiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

AUGAME ŽAISDAMI, BENDRAUDAMI, TYRINĖDAMI, KURDAMI

PROJEKTINĖ VEIKLA

Ugdymo projektų metodo esmė – tai aktyvi veikla, reali aplinka, problemų, sprendimas, įgyta patirtis. Projektų metodas sudaro prielaidas aktualizuoti ugdymo turinį, įvairius gyvenimo reiškinius įtraukti į ugdymo procesą, skatina ugdytinius formuoti savo pažiūras, atitinkančias gyvenimo realybę ir visuomenės reikalavimus.

Projektai ugdymo procesui turi ypatingos reikšmės. Jie pagyvina ugdymosi procesą ir padeda ugdyti savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atsakomybę už savo darbo rezultatus bei idėjas. Projektinėje veikloje ugdytiniai išsiugdo daug svarbių praktinių įgūdžių:

 • išmoksta savo veiklą derinti su draugų veikla;
 • įpranta siekti tikslo;
 • susiformuoja įgūdžius spręsti problemas;
 • išmoksta loginių operacijų: analizuoti, apibendrinti, daryti išvadas.

SVEIKATOS SAUGOJIMO IR ŽMOGAUS SAUGOS KOMPETENCIJŲ UGDYMO PROJEKTAS

„DARŽELYJE VISA ŠEIMA – VAIKUTIS, TĖTIS IR MAMA“

Projektinę veiklą vykdo darželio bendruomenė.

Projekto vadovas I. Nižauskienė

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymosi situacija: Lopšelio-darželio „Šilas“ bendruomenė nutarė vykdyti Sveikatos saugojimo ir žmogaus saugos kompetencijos ugdymo projektą. Šiuo projektu norėtume paskatinti bendruomenę įsitraukti į prevencinę veiklą. Tinkamas bendravimas – puikus būdas spręsti įvairius klausimus ir kurti bendruomenę. Tai įpareigoja pedagogus glaudžiai sąveikai su šeima. Betarpiškas bendradarbiavimas su šeima padeda puoselėti visas vaiko galias, nuo kurių priklauso vaiko asmenybės raida, integracijos į visuomenę sėkmė. Iš to galime daryti išvadą, kad pedagogai turi sudominti tėvus organizuojama veikla vaikams ir aktyviai įtraukti juos į prevencinę veiklą.

Prevencinį projektą vykdys grupių auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės, socialinis pedagogas, psichologas, kūno kultūros auklėtoja, meninio ugdymo mokytoja, logopedė ir ugdytinių tėvai.

Tikslas. Ugdyti saugios gyvensenos įgūdžius, taikyti pozityviosios socializacijos principus, modeliuoti situacijas, kuriose vaikai galėtų išbandyti, naujus elgesio būdus, mokytųsi spręsti problemas, kritiškai vertintų situacijas. Skleisti gerąją darbo patirtį.

Uždaviniai:

 • Plėtoti vaikų saugios gyvensenos žinias, gebėjimus ir nuostatas.
 • Ugdyti gebėjimą atpažinti ir įvertinti pavojingas situacijas, rasti išeitį.
 • Vertinti savo ir kitų vaikų elgesį, tobulinti jį.
 • Paskatinti bendruomenę aktyviai dalyvauti prevencinėje veikloje.
 • Kartu su tėvais rengti šventes, pramogas, akcijas, išvykas.
 • Rengti vaikų, pedagogų ir tėvų kūrybinių darbų parodas.

MUZIKINIO UGDYMO INTEGRACINĖS VEIKLOS PROJEKTAS

„LIETUVIŲ LIAUDIES RATELIAI IR ŽAIDIMAI“

Projektinę veiklą vykdo meninio ugdymo mokytoja metodininkė I. Okuškienė.

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymosi situacija: Su liaudies daina, muzika, skambėjusia vaikystėje, siejama viskas, kas žmogui gražiausia, labiausiai brangintina. Lietuvių liaudies rateliai ir žaidimai prieinama žaidybinė forma sudominti vaikus etnokultūra. Kuri yra mūsų tautos savastis, pradžių pradžia.

Tikslas. Panaudoti etninę kultūrą kaip vaikų gyvenimo turtinimo, džiuginimo, tautos kūrybos patirties priėmimo šaltinį, skatinant vaikų ir tėvų susidomėjimą etnokultūrai per liaudies ratelius ir žaidimus.

Uždaviniai:

 • Ugdyti pagarbą liaudies etnokultūrai.
 • Pasidalinti žiniomis apie etnokultūros paveldą, supažindinti su lietuvių liaudies žaidinimais, žaidimais, rateliais, šokiais, dainomis.
 • Pratinti ugdytinius klausyti muzikos kurinių, padėti jiems atpažinti kūrinių žanrą, nuotaiką, tikslus, kontekstą.
 • Tobulinti dainavimo, ritmo, grojimo, šokio įgūdžius.
 • Lavinti skirtingos veiklos atlikimo vienu metu įgūdžius.
 • Skatinti kūrybiškumą, lavinti vaizduotę per aktyvią vaikų veiklą – jaučiant, liečiant, stebint, tyrinėjant, kuriant.
 • Skatinti bendradarbiavimą tarp ugdytinių, pedagogų ir tėvų.

,,ŽIOGELIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS ,,ŽIOGELIS ŠVAROS KARALYSTĖJE“

Projektinę veiklą vykdo vyresnioji auklėtoja A. Svirnelienė.

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymosi situacija: Dirbant su ankstyvojo amžiaus vaikais pastebėjome, kad vaikai per mažai turi žinių apie asmens higieną, dar tik formuojasi asmens higienos įgūdžiai. Vaikai negeba nusiprausti veido, nemoka ir nenori švariai plautis rankų, nesėda ant tualetinio puoduko, nepastebi kada valyti nosį, kišenėse neturi vienkartinių servetėlių, retai savo išvaizdą stebi veidrodyje. Vaikai neįstengia nusiauti atsegtų batų ar drabužėlių, patys nebando apsirengti, laukia pagalbos, todėl grupės projektą pasirinkome ugdyti vaiko asmens higienos, savitvarnos ir savitvarkos įgūdžius.

Tikslas. Suteikti elementarių žinių vaikams apie kūno priežiūrą, ugdyti savitvarkos ir savitarnos įgūdžius.

Uždaviniai:

 • Suteikti žinių apie asmens higienos naudą.
 • Kurti žaidybines situacijas skatinančias vaiką panaudoti savo gebėjimus ir įgūdžius.
 • Mokyti asmens higienos įgūdžių.
 • Aiškinti apie švaros ir tvarkos svarbą.
 • Formuoti vaikų savarankiškumo įgūdžius.
 • Žaisti žaidimus imituojant rengimosi veiksmus.
 • Aiškinti, kaip ir kodėl reikia tausoti, tinkamai dėvėti, prižiūrėti drabužius ir avalynę.
 • Siekti higienos ugdymo tęstinumo šeimoje.

,,PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS „KAIP ,,PELĖDŽIUKŲ” GRUPĖS VAIKAI SVEIKAI GYVENA?“

Projektinę veiklą vykdo auklėtoja E. Piečiūtė.

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymosi situacija: Vaikai dar mažai žino apie asmens higienos įgūdžius ir kasdieninius įpročius, todėl ypatingą dėmesį skiriame asmens higienos įgūdžių ugdymui.

Tikslas. Suteikti elementarių žinių vaikams apie kūno priežiūrą ir mokyti jį prisižiūrėti, ugdant sveikos gyvensenos poreikius.

Uždaviniai:

 • Suteikti žinių apie asmens higieną, formuojant vaiko savivoką.
 • Nuosekliai laikytis dienos ritmo.
 • Bendradarbiauti su vaiku ugdant asmens higienos įgūdžius.
 • Teigiamai nuteikti vaiką veiklai, sudarant jam galimybę atlikti veiksmus individualiu ritmu.
 • Skatinti tėvus aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje.

,,SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS  „AŠ GAMTOS VAIKAS“

Projektinę veiklą vykdo auklėtoja I. Kraičinska.

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymosi situacija: Vaikai vis dažniau pastebi įvairius gamtos reiškinius, pokyčius artimiausioje aplinkoje.  Pastebėjome, kad mūsų mažieji labai smalsūs ir viskuo domisi. Todėl labai svarbu laiku pradėti šias žinias įsisavinti. Bendradarbiaudama su tėveliais  vykdysime veiklą įvairiomis oro sąlygomis, kad galėtume pažinti gamtą su ją žaisdami. Vadovausimės  požiūriu  ,,Nėra blogo oro –  yra netinkama apranga“.

Tikslas.  Ugdyti gamtos pažinimo, kūrybiškumo, sveikos gyvensenos ir bendravimo įgūdžius keliaujant metų laikais.

Uždaviniai:

 • Aiškintis, smalsauti, domėtis viskuo, kas vyksta aplinkui. 
 • Džiaugtis ir atrasti veiklos įvairiomis oro sąlygomis.
 • Stebėti ir apibūdinti gyvosios ir negyvosios gamtos objektų savybes ir bruožus.
 • Kūrybiškai naudoti įvairią gamtinę medžiagą.
 • Stebėti  ir fiksuoti Ąžuolo ir eglės pokyčius įvairiais metų laikais.
 • Aptarti, kaip reikia saugoti gamtą.

,,EŽIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS  ,,ŠVAROS IR TVARKOS KARALYSTĖ“

Projektinę veiklą vykdo auklėtoja metodininkė D. Dmitrijevskaja.

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymo situacija: Pastebėjau, kad vaikams trūksta žinių apie kasdieninio gyvenimo įgūdžius. Dalis vaikų negeba savarankiškai pavalgyti, nemoka laikyti šaukšto, valgo rankomis. Grupės vaikai yra su sauskelnėmis, visiškai nebuvo pratinami prie tualetinio puoduko. Trūksta higieninių įgūdžių (rankų plovimo, nusišluostyti, atpažinti savo daiktus pagal iliustraciją). Vaikai neįstengia nusiauti atsegtų batų ar drabužėlių, patys nebando apsirengti, laukia pagalbos, todėl grupės projektą pasirinkome ugdyti vaiko asmens higienos, savitarnos ir savitvarkos įgūdžius.

Tikslas. Aiškinti vaikams apie kūno priežiūrą, ugdyti savitvarkos ir savitarnos įgūdžius.

Uždaviniai:

 • Kurti žaidybines situacijas skatinančias vaiką panaudoti savo mokėjimus ir įgūdžius.
 • Mokyti asmens higienos įgūdžių.
 • Aiškinti apie švaros ir tvarkos svarbą.
 • Formuoti vaikų savarankiškumo įgūdžius.
 • Žaisti žaidimus imituojant rengimosi veiksmus.
 • Aiškinti, kaip ir kodėl reikia tausoti, tinkamai dėvėti, prižiūrėti drabužius ir avalynę.

 ,,DRUGELIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS ,,SMALSUTIS TYRINĖTOJAS‘‘

Projektinę veiklą vykdo vyresnioji auklėtoja I. Šartnerienė.

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymo situacija: Nuo pirmųjų dienų vaikas tyrinėja jį supanti pasaulį. Vaikui tai viskas nauja, nepažinta erdvė, kurioje viskas vilioja domina, o gal kartais baugina. Ikimokykliniame amžiuje vaikai ypatingai smalsūs, noriai tyrinėja, kasdien išbando naujus, jiems nežinomus dalykus. Stebi, eksperimentuoja su aplinkoje esančiais daiktais. Per įgautą patirtį jie patiria įvairių išgyvenimų ir plėtoja pažintinę patirtį. Pastebėjome, kad mūsų grupės vaikai mažai domisi, nerodo noro  tyrinėti, eksperimentuoti. Todėl labai svarbu laiku pradėti šias žinias įsisavinti. Kiekvienas tai gali padaryti žaisdamas. 

Tikslas. Žaidžiant įsisavinti gamtos dėsnius, suteikti atradimo ir tyrinėjimo žinių.  

Uždaviniai:

 • Aiškintis, smalsauti, domėtis viskuo, kas vyksta aplinkui.
 • Aptarti vandens savybes.
 • Eksperimentuoti su vandeniu.
 • Stebėti ir apibūdinti gyvosios ir  negyvosios gamtos objektų savybes ir bruožus.
 • Aptarti, ko reikia augalams, kad jie augtų.
 • Suteikti teigimų emocijų.

,,ŽEMUOGIUKŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS ,,GAMTA – MŪSŲ NAMAI“

Projektinę veiklą vykdo vyresnioji auklėtoja V. Sventkauskienė.

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymo situacija. Žmogaus gyvybė ir sveikata – neatsiejama nuo ryšio su gamtos ištekliais ir ekologine aplinka. Labai svarbu, kad aplinka, kurioje auga vaikas, būtų tinkama ir ekologiška. Suprasdami, kokį didelį poveikį vaikui, jo dvasinei būsenai, sveikatai duoda gamta, ypatingą dėmesį skiriame vaikų sveikos gyvensenos ugdymui, bei tinkamos aplinkos kūrimui. Norėdami, kad vaikai geriau suprastų supančios gamtos harmoniją, mokome ją mylėti, puoselėti ir prižiūrėti.

Pokalbių ir diskusijų metu paaiškėjo, jog vaikams trūksta gamtos saugojimo ir išsaugojimo žinių, būdingų pokyčių gamtoje vienu ar kitu metų laiku pastebėjimo. Geriausias būdas vaikams pajausti gamtą – patiems patirti sąlytį su ja, stebėti, liesti, eksperimentuoti. Todėl šiais mokslo metais nutarėme grupėje vykdyti ikimokyklinį ugdymo projektą „Gamta – mūsų namai“.  

Tikslas. Ugdytis gamtinės aplinkos pažinimo gebėjimus, mokantis suprasti gamtoje vykstančius procesus, aiškinantis gamtos reiškinius, žmogaus poveikį gamtai.

Uždaviniai:

 • Stebėjimų ir analizavimų būdu formuotis suvokimą apie neišvengiamą gyvosios ir negyvosios gamtos kaitą kiekvienu metų laiku.
 • Atkreipti dėmesį į žmogaus daromą neigiamą poveikį gamtai.
 • Mokytis rūšiuoti atliekas.
 • Ugdytis atsakomybę už gamtos likimą.
 • Formuotis nuostatą veikti gamtos labui.
 • Mokytis tvarkingai ir saugiai elgtis gamtoje, išvykose.
 • Išgyventi išvykų, naujai patirtų įspūdžių džiaugsmą.
 • Lavintis  kūrybiškumą, saviraišką.
 • Įtraukti šeimos narius į bendrą veiklą, rengiant vaikų ir tėvų darbelių parodėles, gaminant lesyklėles, inkilus.

,,GENELIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS „KŪRYBOS IR FANTAZIJOS PASAULIS“

Projektinę veiklą vykdo auklėtoja I. Aleksandrovič.

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymo situacija. Mūsų gyvenimas priklauso nuo to kaip vaikas suvoks aplink jį esantį pasaulį. Vaikas kuria ir fantazuoja vystydamasis ir augdamas. Vaikai kalbėdami, bendraudami vienas su kitu, pasakodami tobulina savo sakytinę bei rašytinę kalbą. Labai svarbu vaikams atverti langą į pasakų pasaulį. Pastebėjome, kad mūsų grupės vaikai labai smalsūs ir viskuo domisi, pradėjo daugiau dėmesio skirti vaidmeniniams žaidimais. Todėl improvizuodami bei vaidindami vaikai tobulins sakytinę bei rašytinę kalbą, turtins žodyną. 

Tikslas. Vaidybos ir improvizacijos pagalba ugdyti vaikų kalbos kultūrą, bei plėsti vaikų kalbinius gebėjimus. 

Uždaviniai:

 • Per vaidybą lavinti pagrindinius kalbos ir komunikacijos komponentus: smulkiąją motoriką, artikuliacinį aparatą, foneminę klausą, rišliąją kalbą, turtinti žodyną.
 • Atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus skatinti vaikų kalbinę saviraišką ir norą tiksliai, suprantamiau išreikšti savo mintis.
 • Įgyvendinant projektą stiprinti šeimos ir ugdymo įstaigos sąveiką. 
 • Skatinti improvizuoti trumpus kūrinėlius, kuriuose ,,žaidžiama“ kalbos garsais. 

,,VOVERYČIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS „MAN KNYGELĖ RODO KELIĄ“

Projektinę veiklą vykdo auklėtoja R. Vladimirenko.

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymo situacijaKalba – vaiko raktas į sėkmingą gyvenimą. Kodėl? O gi todėl, kad bendravimas yra labai svarbus žingsnis į sėkmę. Todėl jau nuo mažų dienų būtina ugdyti vaiko kalbą, kad ji būti graži ir taisyklinga, turinti turtingą ir vaizdingą žodyną.

Šiais sparčiai plintančių technologijų laikais ryškiai sumažėjęs vaikų domėjimasis knygomis. Menkėja vaikų rišliosios kalbos lavėjimo galimybės. Tai ir paskatino ieškoti būdų kaip atkreipti dėmesį į knygas, jas pamėgti ir suvokti kokia svarbi žmogaus gyvenime yra knyga, ir kaip svarbu yra aiškiai ir taisyklingai kalbėti.

Tikslas. Projekto metodu supažindinti vaiką su knyga. Žaidžiant įvairius žaidimus, inscenizuojant pasakas, lavinti vaikų rišliąją kalbą, formuoti garsinę analizę, mokyti garsų tarimo. 

Uždaviniai:

 • Padėti vaikams suvokti, kad knyga – tai informacijos, pažinimo, komunikavimo, kūrybos, mokymosi šaltinis.
 • Mokyti rasti informacija naudojant knygos numeraciją.
 • Žaidžiant kalbinius žaidimus lavinti foneminę klausą.
 • Supažindinti su biblioteka, jos paskirtimi.
 • Vartoti rašto simbolius įvairioje veikloje.
 • Skatinti vaiką išgirsti pirmą ir paskutinį garsą jo paties, tėvų, draugų vardažodžiuose, trumpuose žodžiuose.
 • Su atpažintu garsu sugalvoti naujų žodžių. Žaisti žodžiais juos trumpinant, įvairiai jungiant.
 • Skaityti tekstukus, kuriuose žaidžiama su kalbos garsais, kurie atspindi vaiko pažįstamas raides.
 • Pajusti bendravimo ir nevaržomos kūrybos malonumą.
 • Pasitelkus meninės raiškos priemones lavinti smulkiąją motoriką.
 • Įtraukti grupės tėvelius į ugdomąjį procesą.
 • Išleisti iliustruotą “Voveryčių” grupės vaikų ir tėvų kurtų pasakojimų knygą.

,,BITUČIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS ,,AŠ IR PINIGAI. LEIDIMAS, TAUPYMAS IR DALINIMAS“

Projektinę veiklą vykdo vyresnioji auklėtojos D. Masionienė.

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymo situacija: Pastebėjau, kad grupės vaikai dažnai kalba apie savo pinigines santaupas, tai nusprendėme kartu su vaikais sužinoti, kas tai yra pinigai ir, kad jie turi vertę. Tada vaikai pradės tyrinėti, ką tai reiškia išleisti, taupyti ir dalintis. 

Tikslas. Ugdyti vaikų gebėjimą susikaupti, susikoncentruoti, mąstyti.

Uždaviniai:

 • Kurti grupėje tinkamas erdves.
 • Skatinti vaikus branginti ir saugoti tiek materialinius, tiek nematerialinius išteklius.
 • Skatinti vaikus suvokti, kad gali įgyvendinti savo viltis ir svajones.
 • Skatinti vaikus kūrybiškai veikti.
 • Skatinti tėvus aktyviai dalyvauti projekte.

,,BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖS PROJEKTAS „SKAIČIUOJU, MATUOJU, MĄSTAU“

Projektinę veiklą vykdo auklėtoja metodininkė D. Simanavičienė.

Kuruojantis vadovas:  direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymosi situacija: Kiekvienas vaikas yra vienintelis ir individualus. Jis yra smalsus ir aktyvus, nori pažinti supančią aplinką ir kurti joje,  nori bandyti, tyrinėti ir suprasti supantį pasaulį tik jam priimtinais būdais. Matematika apima visas priešmokyklinio amžiaus vaiko veiklos sritis. Matematinės sąvokos turėtų būti vartojamos nuolat, atliekant kasdienius darbus, planuojant, skaičiuojant. Vaikų, kurių matematiniai gebėjimai specialiai ugdomi, matematinio mąstymo rezultatai yra gerokai geresni. Paprastesnių matematinių vaizdinių šaltinis gali būti artima vaiko aplinka, kurioje jis veikia ir kurią gerai pažįsta.

Todėl kilo idėja  ieškoti būdų,  kaip vaikui atskleisti skaičių ir aritmetikos ryšys su realybe, kad matematika jam taptų įdomi ir ugdytų gebėjimą mąstyti. Vykdant šį projektą sieksime bendradarbiavimo su vaikų šeimomis, įtraukiant juos  į veiklas.

Tikslas. Gilinti vaiko  matematines  žinias ir loginį mąstymą,  skatinti vaiko aktyvumą, padėti  jam  pamatyti reiškinių sąsajas, rodyti pagarbą vaiko keliamoms prielaidoms.

Uždaviniai:

 • Supažindinti ir plėsti vaiko žinias apie matematiką  tyrinėjant, analizuojant, naują informaciją siejant su jau  turima,  darant išvadas.
 • Skatinanti vaiką mąstyti  ,,Mąstymo žemėlapių“ pagalba. Įvairiais būdais (jutimais, bandymais, mąstymu, eksperimentais) tyrinėti  aplinką, rinkti  rūpimą informaciją.
 • Ugdyti  vaiko savirealizacijos, savigarbos,  didžiavimosi savimi, savo gebėjimais jausmą.
 • Įtraukti tėvus į projekto veiklą, siekiant įstaigos ir šeimos vientiso vaiko pažinimo nuostatų formavimo.

TARPTAUTINIS PROJEKTAS ,,HEALTH EDU: SVEITATAI PALANKIOS MITYBOS INOVATYVAUS MOKYMO METODOLOGIJOS VYSTYMAS IR PRAKTIKA IKIMOKYKLINIAME UGDYME“

Projektinę veiklą vykdo darželio bendruomenė.

Projekto vadovas I. Nižauskienė

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymo situacija: Bendruomenę, o ypač vaikus, mokyti sveikatai palankios mitybos principų ir valgymo kultūros per tiesioginius interaktyvius užsiėmimus su maisto gaminimu ir degustacija.

Tikslas. Formuoti vaikų, tėvų, įstaigos personalo sveikatai palankios mitybos įpročius, teigiamas nuostatas, ugdyti ir skleisti sveikos mitybos ir gyvenimo principus bei sąmoningumą visoje įstaigos bendruomenėje, įdiegti sveikatai palankius patiekalus vaikų valgiaraščiuose ir suformuoti teisingą valgymo kultūrą.

Uždaviniai:

 • Ugdyti valgymo kultūros ir mitybos suvokimą.
 • Organizuoti edukacinius užsiėmimus ,,Vaikų kelionė į sveiko maisto šalį“, ugdant vaikų kūrybiškumą.
 • Organizuoti vaikų piešinių konkursas.
 • Organizuoti mokymus-seminarus, diskusijas bendruomenei sveikatai palankios mitybos tema.
 • Keitimasis patirtimi ir gerąją praktiką, sklaida.

TARPTAUTINIS PROJEKTAS ,,VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ, GERĄ SVEIKATĄ, LAIMINGĄ GYVENIMĄ“

Projektinę veiklą vykdo darželio bendruomenė.

Projekto vadovas I. Nižauskienė

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymo situacija. Pagrindinis prevencijos principas–aktyvus  tėvų, pedagogų ir specialistų bendravimas ir bendradarbiavimas ieškant efektyvių bei inovatyvių prevencinių darbo būdų siekiant ankstyvajame ikimokykliniame amžiuje užkirsti kelią kalbos ir kalbėjimo sutrikimams atsirasti arba sumažinti jų atsiradimo tikimybę, paruošti vaiką mokyklai. Ankstyvoji kalbos sutrikimų prevencija paremta suaugusiųjų dėmesio telkimu į teigiamus vaiko asmenybės bruožus, pozityvius jo kalbos, asmenybės pokyčius. Pagrindinis prevencijos tikslas – organizuojama veikla turi būti maloni vaikams bei patiems suaugusiesiems, o taip pat paremta vaikų turimomis žiniomis, gebėjimais ir atitikti vaikų kalbos išsilavinimo lygybei jų poreikius ir interesus.

Tikslas. Padėti vaikams (1-4 m.) pasiruošti mokyklai, gyvenimui (tai graži kalba, gera sveikata, pozityvi asmenybė).

Uždaviniai:

 • Ieškoti įvairių prevencinių darbo būdų, siekiant sėkmingos kalbos, geros sveikatos, pozityvios (laimingos) asmenybės ankstyvajame ir ikimokykliniame amžiuje.
 • Skatinti nuolat mankštinti vaiko rankų pirštelius, lavinti smulkiąją motoriką, kalbą, girdimąjį suvokimą, vaizduotę, koordinaciją, mąstymą, kūrybingumą ir t.t.
 • Siekti glaudaus bendravimo (tėvai – logopedas – auklėtojai).
 • Siekti, kad vaikai išgyventų džiaugsmą, pasitenkinimą organizuojama veikla, o tėvai – pasidžiaugtų gerais rezultatais.
 • Teikti tėvams rekomendacijas apie ankstyvąjį vaikų ugdymą. Sudominti tėvus (dalyvaujant kartu su vaiku projekte; įsigyti masažinių kamuoliukų).

 

RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PREVENCINIS PROJEKTAS „ŽAIDIMAI MOKO“

Projektinę veiklą vykdo darželio bendruomenė.

Projekto vadovai: L. Chmeliauskienė, R. Vadoklienė

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymo situacija. Esant specialiųjų ugdymosi poreikių sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi grupėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal ir kt.) ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu (stalo kairėje ir pan.) ir pan.

Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga stimuliuoti pažinimo procesų raidą specialiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į bet kokią vaikų veiklą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

Tikslas. Specialiųjų užduočių ir žaidimų pagalba lavinti vaiko erdvės, regimąjį suvokimą, tikslinti ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

Uždaviniai:

 • Plėsti erdvės sąvokas.
 • Lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką.
 • Gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą.
 • Skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

 

RESPUBLIKINIS PROJEKTAS ,,FUTBOLIUKAS. KIŠKIS HANSAS ŽAIDŽIA FUTBOLĄ“

Projektinę veiklą vykdo darželio bendruomenė.

Projekto vadovas M. Borisenkova

Kuruojantis vadovas: direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Marcinkienė

Ugdymo situacija. ,,Futboliukas“ tai Lietuvos futbolo federacijos masinio vaikų futbolo vystymo programos ,,Sugrąžinkime vaikus į stadionus“ projektas, skirtas ikimokyklinio ugdymo įstaigoms ir darželiams-mokykloms. Tai labai paprasta futbolo atmaina, kuri žaidžiama 3 prieš 3 uždarose patalpose.

Tikslas. Naudojant žaidimus ir pedagoginę ,,smagaus futbolo žaidimo koncepsiją“ populiarinti žaidimą, į veiklą įtraukiant vaikus, darželio bendruomenę, tėvus.

Uždaviniai:

 • Suteikti galimybę vaikams žiemos metu žaisti futbolą uždarose patalpose skatinti jų užimtumą.
 • Sudaryti palankias sąlygas vaikams ne tik ugdyti savo fizinius sugebėjimus žaidžiant, bet ir skatinti juos tobulinti grupinio darbo įgūdžius komandose, praleidžiant laisvalaikį ir dalyvaujant formalios futbolo sekcijos ugdymo įstaigoje veikloje.
 • Plėtoti šio projekto idėjas, tikslus ir siekius.