VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – direktorė Irena Nižauskienė:

 • vadovauja Komisijos darbui ir atsako už jam pavestų funkcijų atlikimą;
 • pasirašo Komisijos sprendimus, kitus su Komisijos veikla susijusius dokumentus;
 • atstovauja Komisijai Trakų rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose svarstant vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pakeitimo, pratęsimo ar panaikinimo klausimus;
 • atstovauja Komisijai suinteresuotose institucijose svarstant vaiko gerovės klausimus;
 • paveda Komisijos nariams pagal jų kompetenciją surinkti informaciją, būtiną svarstomam klausimui nagrinėti;
 • sudaro Komisijos posėdžio darbotvarkę;
 • apie šaukiamą Komisijos posėdį praneša nevėliau kaip prieš 3 dienas;
 • įvertina Lopšelio-darželio bendruomenės grupes ar asmenis, kuriems reikalinga pagalba ir organizuoja jos teikimą: konsultuoja bendruomenės narius individualiai ar grupėmis, esant būtinybei – kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl būtinos pagalbos suteikimo, švietimo pagalbos ar pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos krizių valdymo komandą, kitas įstaigas, galinčias suteikti reikiamą pagalbą;
 • įvykus krizei Lopšelyje-darželyje įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo planą. Parengia informaciją apie krizę bendruomenei ir (ar) žiniasklaidai. Apie situaciją informuoja bendruomenę, steigėją, prireikus – teritorinę policijos įstaigą ir vaiko teisių apsaugos tarnybą;
 • krizės metu organizuoja Lopšelio-darželio darbuotojų susirinkimą, kurio metu pateikia informaciją apie įvykį, sprendžia darbo organizavimo klausimus, primena kiekvieno funkcijas ir atsakomybę;
 • informuoja Lopšelio-darželio suinteresuotus asmenis apie Komisijos nutarimus;
 • sudaro sąlygas bendruomenės narių kvalifikacijos tobulinimui vaikų gerovės užtikrinimo

Rita Vadoklienė, socialinis pedagogas:

 • renka, analizuoja medžiagą, pasirengia, dalyvauja Komisijos posėdžiuose ir teikia siūlymus suinteresuotiems asmenims dėl ugdymo(si) ar švietimo pagalbos teikimo, kitais su vaiko gerovės užtikrinimu susijusiais klausimais;
 • siūlo sveikatos stiprinimo programas ir atsako už jų įgyvendinimą;
 •  renka informaciją dėl socialinės paramos teikimo;
 • analizuoja elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių pažeidimų atvejus, vaikui paskirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vykdymą, atlieka funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitime;
 • teikia rekomendacijas pedagogams dėl ugdymo metodų ir darbo organizavimo su vaikais, kurių elgesys yra netinkamas;
 • atsako už Lopšelyje-darželyje atliekamų tyrimų inicijavimą ir organizavimą, prevencinių programų įgyvendinimą, prevencinių renginių organizavimą, sklaidą Lopšelio-darželio interneto svetainėje;
 •  konsultuoja tėvus (globėjus) vaikų ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais aktualiais klausimais, bei esant poreikiui dalyvauja tėvų susirinkimuose, organizuoja tėvų švietimą socialiniais klausimais;
 •  krizės metu teikia informaciją bendruomenei, dalyvauja pokalbiuose;
 •  bendrauja su suinteresuotomis institucijomis ar asmenimis, sprendžia vaiko gerovės klausimus;
 • organizuoja ir teikia švietimo pagalbą sveikatos stiprinimo klausimais: konsultuoja bendruomenės narius, talkina ugdymo procese;
 • komisijos pirmininkui išvykus į komandiruotę, sergant ar atostogaujant, atlieka jo funkcijas;
 • įgyvendina veiklos plane jam pavestas priemones ir už jas atsiskaito Komisijai.

Lilija Chmeliauskienė, logopedas:

 • renka informaciją vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), pirminiam vertinimui ir teikia siūlymus dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 • teikia rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo, techninės pagalbos ir specialiųjų mokymo priemonių naudojimo;
 • organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą;
 •  padeda ugdytiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų įsisavinti ugdymo turinį;
 • tvarko kalbos ir komunikacijos sutrikimų turinčių ugdytinių apskaitą Lopšelyje-darželyje;
 • teikia siūlymų tėvams (globėjams) vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius įvertinti pedagoginėje psichologinėje Konsultuoja tėvus vaikų ugdymo organizavimo klausimais;
 • bendradarbiauja su Trakų rajono savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba;
 • esant poreikiui dalyvauja tėvų susirinkimuose, organizuoja tėvų švietimą kalbos ugdymo klausimais;
 • krizės metu teikia informaciją bendruomenei, dalyvauja pokalbiuose;
 •  įgyvendina veiklos plane jam pavestas priemones ir už jas atsiskaito Komisijai.

Viktorija Danilovienė, psichologas:

 • vertina vaikų galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymo problemas;
 • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • šviečia Lopšelio – darželio bendruomenę vaiko raidos, psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
 • atlieka Lopšelyje – darželyje aktualius psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į Lopšelio –darželio bendruomenės poreikius;
 • esant poreikiui, atlieka vaiko psichologinį įvertinimą;
 • krizės Lopšelyje – darželyje metu teikia psichologinę pagalbą bendruomenei;
 • teikia siūlymus dėl prevencinių priemonių įgyvendinimo Lopšelyje – darželyje;
 • organizuoja Lopšelyje-darželyje tiriamąją veiklą, inicijuoja sveikatos prevencinių programų įgyvendinimą, prevencinių renginių organizavimą;
 • organizuoja tėvų švietimą psichikos sveikos gyvensenos, sveikatos stiprinimo temomis.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogas:

 • sprendžiant konkretaus vaiko problemas, bendradarbiauja ir renka informaciją iš auklėtojų, tėvų (globėjų), paties vaiko su vaiko gerovės užtikrinimu susijusiais klausimais;
 • krizės metu teikia informaciją ikimokyklinio ugdymo grupių tėvams, padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose;
 • atsako už vaikų socialinio ir emocinio ugdymo prevencinių programų įgyvendinimą.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas:

 • sprendžiant konkretaus vaiko problemas, bendradarbiauja ir renka informaciją iš priešmokyklinio ugdymo pedagogų, specialistų dirbančių priešmokyklinio ugdymo grupėse, tėvų (globėjų), paties vaiko su vaiko gerovės užtikrinimu susijusiais klausimais;
 • koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą;
 • krizės metu teikia informaciją priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniams ir jų tėvams (globėjams), padeda kitiems specialistams, dalyvauja pokalbiuose.

Rasa Marcinkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

 • atsakinga už bendradarbiavimą bei individualios pagalbos vaiko plano vykdymą su grupių pedagogais.
 • Kuruoja grupių pedagogus sprendžiant konkretaus vaiko problemas.
 • Koordinuoja prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą.
 • Krizės metu teikia informaciją ugdytinių tėvams (globėjams), dalyvauja pokalbiuose.
 • Atsako už vaikų socialinio ir emocinio ugdymo prevencinių  programų įgyvendinimą.

 

Komisijos sekretorius – Diana Liachovič :
 • rengia Komisijos posėdžių medžiagą;
 • suderinęs su Komisijos pirmininku, organizuoja Komisijos posėdžius;
 • renka ir apibendrina gautą informaciją, kurios reikia Komisijos veiklai vykdyti;
 • tvarko kitus dokumentus, susijusius su Komisijos posėdžių organizavimu;
 • vykdo kitus Komisijos pirmininko pavedimus Komisijos posėdžio rengimo klausimais.