LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS PLANAS 2020 M.

Mokyklos įsivertinimo tikslas yra kurti mokyklą kaip nuolat besimokančią organizaciją, kurios nariai kartu aptaria savo veiklos kokybę, susitaria dėl jos tobulinimo krypčių bei būdų ir siekia juos įgyvendinti.

Mokyklos įsivertinimo procese yra svarbu ne tiek pats vertinimas, kiek mokymasis. Tai augimo priemonė tiek individo, tiek organizacijos lygmeniu.

Veiklos įsivertinimas padeda atsakyti į šiuos klausimus:

 • Kaip mums sekasi?
 • Iš kur mes tai žinome?
 • Ką darysime toliau?

Nuo 2005 metų, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2005-07-22, Nr. ĮSAK-1557), visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomenduojama taikyti veiklos įsivertinimo metodiką. Veiklos įsivertinimą rekomenduojama vykdyti 5 etapais:

 1. Pasiruošimas,
 2. Platusis veiklos įsivertinimas,
 3. Pasirinktos srities (rodiklių) nagrinėjimas ir giluminis veiklos įsivertinimas,
 4. Atsiskaitymas ir informavimas,
 5. Planavimas.

Veiklos įsivertinimą įstaigoje koordinuoja direktoriaus įsakymu patvirtinta veiklos įsivertinimo koordinavimo grupė.

Atlikdami platųjį veiklos įsivertinimą įstaigos pedagogai analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 – labai gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 – nepatenkinamai. Apžvelgus įstaigos situaciją, išsiaiškinus įstaigos privalumus ir probleminius (mažiausiai įvertintus) pagalbinius rodiklius, einama gilyn, pasirenkant vieną ar kelis rodiklius detaliai (giluminei) analizei.

Išsamiam pasirinkto rodiklio(-ių) įvertinimui naudojami mažiausiai trys metodai (pvz., dokumentų analizė, anketavimas, stebėjimas, lyginamoji analizė, diskusijos ir pan.), tyrimuose siekiama sužinoti kuo išsamesnę visos bendruomenės nuomonę apie vertinamus veiklos aspektus.

Veiklos įsivertinimo koordinavimo grupė apibendrina gautus duomenis ir juos pateikia įstaigos pedagogų tarybai, administracijai. Aptarti rezultatai pateikiami bendruomenei įstaigos stende, interneto puslapyje, tarybų posėdžiuose, įtraukiami į metų veiklos programas, strateginius, kvalifikacijos kėlimo ir kitus planus.

2019 m. Plačiojo veiklos įsivertinimo rezultatai

2019 metais gruodžio mėnesį įstaigoje pravestas Platusis veiklos įsivertinimas. Plačiajam veiklos įsivertinimui atlikti buvo pasirinktos Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodikos 2 priedo pateiktos sritys, temos ir veiklos rodikliai.

Įstaigos bendruomenės nariams buvo išdalintos 14 anketų, suskaičiuoti rezultatai, iš kurių matyti, kad geriausiai įstaigoje vertinamos šios veiklos sritys:

 1. Įstaigos įvaizdis.
 2. Ugdymo turinys.
 3. Vaiko pasiekimų kokybė.
 4.  Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas.
 5. Vaiko poreikių tenkinimas.
 6. Veiklos įsivertinimas.
 7. Vadovo stilius.
 8. Etosas.
 9. Partnerystės ir viešieji ryšiai.
 10. Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas.
 11. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas.

Tobulintinos veiklos sritys:

 1. Ugdymo(si) proceso kokybė.
 2. Šeimos ir įstaigos bendradarbiavimas ugdymo procese.
 3. Veiklos planavimas.
 4. Materialinių išteklių valdymas.

2018 m. platusis veiklos isivertinimas 

Tėvų apklausos analizė

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų bei pažangos I-ojo ir tarpinio vertinimo rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos II-ojo vertinimo rezultatai

 

2018 m. priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos II-ojo vertinimo rezultatai

 

2017 m. platusis veiklos isivertinimas 

 

2017 m. ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos II-ojo vertinimo rezultatai

 

2017 m. priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos II-ojo vertinimo rezultatai

 

Tėvų siūlymai, kad veikla darželyje taptų dar įdomesnė

 

2016 m. platusis veiklos įsivertinimas

2015 m. platusis veiklos įsivertinimas

Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos sritys, tikslai, rodikliai ir vertinimo lygiai ikimokyklinio ugdymo mokykloms

Įstaigos tėvų apklausos „Maitinimo kokybė, įpročiai darželyje ir namie“ anketų analizė

Gamtosauginis ugdymas ikimokyklinėse įstaigose

Kaip sukurti, tinkamą vaikams, priešmokyklinės grupės savitumą?

Vaikų vaizdiniai apie darželio bendruomenės gyvenimą

2015 m. darželio II-asis vaikų daromos pažangos vertinimas

Ugdytojo ir ugdytinio sąveika

 

2016 m. ikimokyklinio  ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos I-sis vertinimas

 

2016 m. priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos I-sis vertinimas

 

2016 m. pedagoginės veiklos proceso vertinimo rezultatai

 

Tėvų apklausa

 

Darbuotojų apklausa

 

„Vaikų tarpusavio santykių pobūdis žaidimo metu“

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų I-ojo vertinimo rezultatai