LENTVARIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠILAS” VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Kokybės siekis augins lopšelio-darželio bendruomenės profesinį įdirbį.

Džiaugiamės ir dalijamės sėkmėmis saugiose aplinkose, kuriose nebijome priimti iššūkių ir pripažinti savo pažeidžiamumą.

Gerbiame kiekvieno bendruomenės nario indėlį ir bendradarbiaujant ieškome iškilusių iššūkių sprendimo būdų.

Kas yra kokybė ir kaip ji gali būti nuosekliai vertinama yra iš tiesų nelengva užduotis.

To siekiant,  itin aktualūs išlieka R. Ališausko suformuluoti trys pagrindiniai klausimai:

Ar norime dirbti gerai?

Kas yra gerai?

Ką darome, kad dirbtume gerai?

Visi trys klausimai yra svarbūs ir atsakyti į juos turi mūsų lopšelio-darželio bendruomenė, „pasimatuodama“ savo nuostatas, veiklą ir tobulėjimo gaires. Nors vieną iš klausimų „pametus“, neatsakius į jį, įsivertinimas netenka prasmės ir nesuteiks tokio postūmio ugdymo kokybės gerinimui.

Įsivertinimas yra vienas iš esminių lopšelio-darželio veiklos veiksnių, padedančių užtikrinti ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo programų vykdančios mokyklos veiklos kokybę.

Įsivertinimu siekiama kurti besimokančią bendruomenę, kurioje nuolatinė visos lopšelio-darželio bendruomenės refleksija, savianalizė, visų lygių tarpusavio bendradarbiavimas, dėmesys aktualiausiems  veiklos aspektams, lems ugdymo kokybę.

 Įsivertinimas tampa integralia lopšelio-darželio veiklos dalimi, laiduojančia individualius kiekvieno  bendruomenės nario ir lopšelio-darželio kaip organizacijos pokyčius, kurie grindžiami savistaba, kritiniu mąstymu ir profesinio tobulėjimo galimybėmis.

Veiklos kokybės įsivertinimo tikslas – sukurti lopšelio-darželio kokybės siekio kultūrą, į tobulinimo procesus įtraukiant visus bendruomenės narius.

Pagrindiniai mokyklos įsivertinimo uždaviniai:

Bendruomenė yra laisva pasirinkti įsivertinimo metodus ir instrumentus, kurie padėtų geriausiai įsivertinti savo kompetencijas ir numatyti lopšelio-darželio veiklos tobulinimo gaires.

2024 M. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PASIRINKTOS SRITYS (5.1. IR 5.2.)

VAIKO PIEŠINIO IR POKALBIO ANALIZĖ (PARENGĖ DARBO GRUPĖ)

Mokytojų klausimyno rezultatai ,,Ugdymo kokybės įsivertinimas“

Tėvų klausimyno rezultatai ,,Ugdymo kokybės įsivertinimas“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

 

MOKYTOJŲ APKLAUSOS „PARTNERYSTĖ SU ŠEIMA“  REZULTATAI (PARENGĖ DARBO GRUPĖ)

MOKYTOJŲ APKLAUSOS „ŠEIMOS KULTŪROS PAŽINIMAS“  REZULTATAI (PARENGĖ DARBO GRUPĖ)

TĖVŲ APKLAUSOS  „ŠEIMOS IR DARŽELIO BENDRADARBIAVIMAS“ REZULTATAI (PARENGĖ DARBO GRUPĖ)

VAIKO VERTINIMAS „AR MŪSŲ VEIKLA GERIAUSIAI ATLIEPIA VAIKŲ INTERESUS?“  (PARENGĖ DARBO GRUPĖ)

 

2023 M. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PASIRINKTOS SRITYS (6.1. IR 6.2.)

Mokytojų klausimyno rezultatai ,,Ugdymo kokybės įsivertinimas“

Tėvų klausimyno rezultatai ,,Ugdymo kokybės įsivertinimas“

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita

 

2022 M. IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO PASIRINKTOS SRITYS (5.1. IR 5.2.)

 

2021 metais gruodžio mėnesį įstaigoje vykdytas visuminis veiklos kokybės įsivertinimas.

Įstaigos bendruomenės nariams buvo išdalintos 25 anketos, suskaičiuoti rezultatai, iš kurių matyti, kad geriausiai įstaigoje vertinamos šios veiklos sritys:

1.2. Mokyklos įvaizdis.
1.3. Mokyklos vidaus ir išorės ryšiai

2.1. Ugdymo turinys.
2.2.Ugdymo(si) turinio ir procedūrų planavimas.

2.3.Ugdymo(si) proceso kokybė.

3.2. Vaiko pasiekimų kokybė.

4.1. Vaiko teisių garantavimas ir atstovavimas.

4.2. Vaiko poreikių tenkinimas.

5.1.Veiklos planavimas.

5.2.Veiklos įsivertinimas.

5.3.Vadovo stilius.

5.4. Materialinių išteklių valdymas.

Tobulintinos veiklos sritys:

1.1. Etosas.
2.4. Šeimos ir mokyklos bendravimas ugdymas procese.

3.1. Vaiko raidos ir pasiekimų vertinimas.

2021 m. visuminis veiklos kokybės isivertinimas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatai (2022-10-31)

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatai (2021-10-29)

2020 m. platusis veiklos isivertinimas 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo rezultatai (2020-09-30)

 

 

“UGDOMOSIOS APLINKOS FUNKCIONALUMAS”

 

“PEDAGOGŲ PROFESINIS TOBULĖJIMAS”

 

2019 m. platusis veiklos isivertinimas 

 

Tėvų apklausos analizė

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų bei pažangos vertinimo rezultatai (2019-05-29)

 

 

2018 m. ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos II-ojo vertinimo rezultatai

 

2018 m. priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos II-ojo vertinimo rezultatai

 

2017 m. platusis veiklos isivertinimas 

 

2017 m. ikimokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos II-ojo vertinimo rezultatai

 

2017 m. priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos II-ojo vertinimo rezultatai

 

Tėvų siūlymai, kad veikla darželyje taptų dar įdomesnė

 

2016 m. platusis veiklos įsivertinimas

2015 m. platusis veiklos įsivertinimas

Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos sritys, tikslai, rodikliai ir vertinimo lygiai ikimokyklinio ugdymo mokykloms

Įstaigos tėvų apklausos „Maitinimo kokybė, įpročiai darželyje ir namie“ anketų analizė

Gamtosauginis ugdymas ikimokyklinėse įstaigose

Kaip sukurti, tinkamą vaikams, priešmokyklinės grupės savitumą?

Vaikų vaizdiniai apie darželio bendruomenės gyvenimą

2015 m. darželio II-asis vaikų daromos pažangos vertinimas

Ugdytojo ir ugdytinio sąveika

 

2016 m. ikimokyklinio  ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos I-sis vertinimas

 

2016 m. priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimų ir pažangos I-sis vertinimas

 

2016 m. pedagoginės veiklos proceso vertinimo rezultatai

 

Tėvų apklausa

 

Darbuotojų apklausa

 

„Vaikų tarpusavio santykių pobūdis žaidimo metu“

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų I-ojo vertinimo rezultatai