Nuostatai

Trakų r. Lentvario lopšelio-darželio “Šilas” nuostatai 2023 m.


Tvarkos

Lentvario lopšelio-darželio “Šilas” vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Lentvario lopšelio-darželio “Šilas” bendruomenės informavimo ir švietimo tvarka

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo pažeidimo aptikimo ir pašalinimo bendrojo pobūdžio taisyklės

Vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarka

Veiksmų vaikui susirgus tvarka

Pirmos pagalbos organizavimo tvarka

Vaikų apžiūros dėl pedikuliozės tvarka

Vaikų apžiūros dėl niežų tvarka

Gautos paramos skirstymo ir panaudojimo tvarka

Pagalbos užtikrinimo, jeigu vaikas serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo, asmens duomenų tvarkymo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka     

Darbo tarybos rinkimo ir vertinimo tvarka

Lygių galimybių politika


Aprašai

Trakų rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų dienos poilsio organizavimo tvarkos aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas

2022-2023 m. priešmokyklinio ugdymo organizavimo aprašas

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pažangos ir pasekimų vertinimo tvarka

Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Mobiliojo ryšio naudojimosi tvarkos aprašas

Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas

Informacijos apie Trakų r. Lentvario lopšelio – darželio “Šilas” veiklą skelbimo tvarkos aprašas

Darbuotojų civilinės saugos mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Bendruomenės narių ir kitų asmenų aptarnavimo tvarkos aprašas

Veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas

Metinio veiklos vertinamojo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Kovos su korupcija programa

Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Lentvario lopšelyje-darželyje „Šilas“ politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas