Aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokytojus, tėvus, vietos bendruomenės narius demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.
 • teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, darbo ir vidaus tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;
 • išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitos ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo(si) ir darbo sąlygų sudarymo;
 • teikia siūlymus Trakų rajono savivaldybės tarybai ar jos įgaliotai institucijai, Mokyklos direktoriui dėl materialinio aprūpinimo, lėšų panaudojimo;
 • svarsto Mokyklos pedagogų, tėvų savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;
 • teikia siūlymus formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • deleguoja atstovus į Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos ir viešo konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus vietai užimti komisiją;
 • priima nutarimus kitais, teisės aktų nustatytais ar Mokyklos direktoriaus teikiamais, klausimais.
Pirmininkė: Renata Vladimirenko  – auklėtoja
Pirmininko pavaduotoja: Danuta Dmitrijevskaja – auklėtoja
Sekretorė: Lilija Chmeliauskienė – logopedė
Nariai:
 • Alina Svirnelienė – auklėtoja
 • Rita Vadoklienė – socialinė pedagogė
 • Marius Valiuškis – tėvų atstovas
 • Robertas Volosevičius – tėvų atstovas
 • Vilita Labinskienė – tėvų atstovas
 • Agnė Grunt – Mejer – tėvų atstovas
 • Viktorija Česonienė – tėvų atstovas
 • Artūras Nausutis – Lentvario seniūnijos atstovas