DIREKTORĖ
GYVENIMO APRAŠYMAS
 
ASMENINĖ INFORMACIJA
Vardas
IRENA
 
maza nuotrauka
Pavardė
NIŽAUSKIENĖ
Gimimo data
1957-08-13
Telefonas (-ai)
mob. 8 68251966, darbo 8 528 28992
El. paštas (-ai)
silasdarzelis@gmail.com   irena.nizauskiene@gmail.com
Adresas (-ai)
Kampo 28A Lentvaris, Trakų rajonas
Lytis
Moteris
 
 
PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo–iki
Darbovietė
Pareigos
Veiklos aprašyma
1976 02 02 – 1978 10 05
Lentvario Kilimų fabriko vaikų lopšelis-darželis.
Auklėtoja
Sudaryti palankiausias sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, individualias galimybes, padėti jam integruotis į visuomenę.
1978 10 09 –1979 05 21
,,Merkio“ eksperimentinio ūkio lopšelis-darželis
Auklėtoja
Vedėja
Vadovauti darželio veiklai, telkti įstaigos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, ilgalaikiams ir trumpalaikiams įstaigos veiklos planams, programoms, projektams rengti ir įgyvendinti.
1980 04 15 – 1981 11 22
Lentvario miesto lopšelis-darželis
Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo(si) metodų taikymas, kiekvieno vaiko poreikių tenkinimas, ugdomoji veikla su keliais vaikais ir visa grupe, ugdymo(si) veiklos erdvėse skatinimas, turinio sklaida veiklos erdvėse, ugdymo(si) tyrinėjimas. Partnerystė su ugdytinių tėvais.
1981 11 23 – 1987 08 14
Lentvario miesto lopšelis-darželis
Metodininkė
Organizuoja ugdymo programų, planų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą; analizuoja ir vertina ugdymo procesą, jo pokyčius, vykdo ugdymo proceso priežiūrą. Teikia profesinę pagalbą pedagogams, skatina pedagogus profesiniam tobulėjimui, atestavimuisi. Organizuoja pedagogų, tėvų švietimą, siekia užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę.
 
1987 08 15 Iki dabar
Lentvario miesto lopšelis-darželis
Lentvario lopšelis – darželis ,,Šilas“
Vedėja
 
Direktorė
Telkia lopšelio-darželio bendruomenę Švietimo įstatymo nuostatoms, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, veiklos programai vykdyti. Vadovauja mokytojų tarybai, analizuoja ugdymo procesą ir teikia svarstymui jo tobulinimo būdus.  Kartu su darželio bendruomene numato veiklos kryptis, rengia veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, veiklos ataskaitą. Puoselėja demokratinius bendruomenės narių santykius, rūpinasi profesinės kvalifikacijos kėlimu. Bendradarbiauja su vaikų tėvais, socialiniais partneriais, rūpinasi intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu.
 
IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla. Nuo 1972 m. iki 1976 m.
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas  1987-05-30
Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.
 
KVALIFIKACIJA – Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija, II – vadybos kvalifikacinė kategorija.
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba  – lietuvių.
Užsienio kalbos -
Kalba
Klausymas
Skaitymas
Kalbėjimas
Rašymas
Rusų
puikiai
puikiai
labai gerai
labai gerai
Lenkų
gerai
patenkinamai
gerai
patenkinamai
Vokiečių
gerai
gerai
gerai
gerai
 
Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, profesionalas). ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas.
 
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II vadovo kvalifikacinė kategorija
Vadovavimo patirtis  – 28 metai direktorės pareigose.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – vairuotojo pažymėjimas nuo 1993m. (AM B1 B), Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas
 
 
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–iki)
Organizacija, pareigos/atsakomybės
Nuo 2002-09-27 iki 2013-12-11
Švietimo konsultantas. Sveikatos ugdymo sklaida.
Nuo 2001 m. iki dabar
Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narė.
Nuo 2013m.
Lietuvos respublikos Liberalų sąjūdžio narė.
Nuo 2009 m. iki dabar
Trakų r. savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narė.
Nuo 2014m. iki dabar
Trakų r. Lentvario seniūnijos socialinės paramos komisijos narė.
 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus per paskutinius 10 metų)
Data
Pavadinimas
Data, trukmė, vieta
20090120
,,Naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo ypatumai“ ir pagilino naujo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų taikymo kompetenciją.
2009 01 20  Pažymėjimas Nr.11219 (6val.) Trakų r. savivaldybės ŠC
20090130
,,Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas“ ir patobulino šias kompetencijas: perimti kitų įstaigų patirtį, naujus vaikų sveikatos ugdymo metodus, būdus ir taikyti juos savo darbe.
2009 01 29-30  Pažymėjimas Nr. 24041 (19 val.) PPRC
20090617
Vadybiniai mokymai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių institucijų vadovams.
2009m.  kovo 31d.- balandžio 3d. (32 val.) 2009 m. birželio 15-17d. (24 val.) trukmės Pažymėjimas Nr. 0904077
UAB ,,European Leadership Institute“
20090417
,,Vaikų sveikatos priežiūra- vertinga investicija į šalies ekonomikos stiprinimą“
2009m. balandžio 17d. Pažymėjimas Nr.1890  (6 val.)
Valstybinis aplinkos sveikatos centras. Sveikatos mokykla.
20090428
Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai.
2009m. balandžio 28d.Pažymėjimas  (6 val.)
LR Valstybinė darbo inspekcija
20090831
 
,,Vadyba-mokslas ir menas“ ir plėtojo vadovo vaidmens, įvaizdžio bei įstaigos formavimo galimybių kompetenciją
2009 08 31 Pažymėjimas Nr.12288          (6 val.) Trakų r. savivaldybės ŠC
20100430
,,Teisinių žinių mokymai“
2010m. kovo 17,balandžio 14, 21, 27, 30d. Sertifikatas reg. Nr. ARC-10-3436
Asmenybės Raidos Centras.
20100521
 
Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų sveikos gyvensenos ugdymo patirties sklaida.
Respublikinė konferencija
2010m. gegužės 20-21d.
Pažymėjimas Nr. 4260  (12 val.). Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.
20100614
,,Mokinių registras bendrojo lavinimo mokyklose ir neformaliojo švietimo įstaigose“ ir atliko programoje numatytas užduotis.
2010m. birželio 14d. Pažyma Nr.1473
Trakų r. savivaldybės ŠC
20101022
 
Tarptautinis seminaras ,,Lietuviško žodžio takais“
2010m. spalio 20-22d. Pažymėjimas Nr.1033918502463 Kaliningrado srities ,,Lietuvių kalbos mokytojų asociacija“
20110511
 
Sveikatą stiprinančių įstaigų veiklos planavimas ir vertinimas“ bei patobulino ugdymo turinio planavimo, proceso valdymo, profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2011 05 11  Pažymėjimas Nr.393 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20110916
 
,,Sveikatinimo veikla vaikų darželyje“ bei patobulino ugdymo(si) aplinkų kūrimo ir proceso valdymo, profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2011 09 16 Pažymėjimas Nr.1238 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20120109
 
,,Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas“
2012 01 09 Pažymėjimas Nr.41-349
(6 val.) LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas.
20120127
 
,,Lytiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje“
2012 01 27 Pažymėjimas Nr.182 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20120224
 
,,Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“ ir patobulino ugdymosi aplinkų kūrimo, bendradarbiavimo kompetencijas
2012 02 24  Pažymėjimas Nr.434 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20120307
 
,,Viešieji ryšiai“ bei patobulino vadybines įstaigos įvaizdžio formavimo kompetencijas.
2012 03 07 Pažymėjimas Nr.1439 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20120427
 
,,Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai“.
2012 04 27 Pažymėjimas (3val.)
LR Valstybinė darbo inspekcija
20120523
 
,,Sąlygų sudarymas efektyviam kūrybiškam vaiko ugdymuisi“ bei patobulino ugdymo(si) aplinkų kūrimo, bendradarbiavimo ir profesines kompetencijas.
2012 05 23 Pažymėjimas Nr.1122 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20120906
 
,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas“ bei patobulino dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2012 09 06 Pažymėjimas Nr.1796 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20121003
 
Teorinis praktinis seminaras ,,Kaip bendrauti su ugdytinių tėvais“ Įgytos kompetencijos: konfliktų valdymo, komunikacijos, bendradarbiavimo.
2012 10 03 Pažymėjimas Nr. MK-1469 (6val.) Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras.
20121009
 
Seminaras ,,Krizių ir probleminių situacijų valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“
2012 10 09 Pažymėjimas Nr.2ESF5-1485
(10 val.) Specialiosios Pedagogikos ir Psichologijos Centras.
20121130
 
,,Judrus , saugus ir sveikas vaikas darželyje ir šeimoje“
2012 11 30 Pažymėjimas Nr. SR-541 (6val.) Trakų r. savivaldybės ŠC
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“
20130301
 
,,Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai“.
2013 03 01 Pažymėjimas (4val.)
LR Valstybinė darbo inspekcija
20130410
 
,,Mokinių teisių pareigų ir atsakomybės teisiniai aspektai. Probleminis vaikas mokymo įstaigoje: prevencija ir kontrolė“ bei patobulino mokymosi proceso valdymo kompetencijas.
2013 04 10 Pažymėjimas Nr.689 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20130508
 
Mokymai ,,Visų savivaldybių pasirenkamojo vaikų švietimo teikėjų neformaliojo ugdymo kompetencijų ugdymas“
2013 05 08  Pažymėjimas Nr.1.1.4.3-12-04 (40 val.) ŠMM,  UPC
20130926
 
Mokslinė-praktinė konferencija ,,Pedagogas transformacinių procesų sąlygomis: metodologija, teorija, praktika“
2013 09 26  Pažymėjimas Nr.55 (6 val.)
LEU
20131105
 
,,Efektyvus ugdymo įstaigos veiklos valdymas“ Patobulino bendrąsias bei dalykines kompetencijas.
2013 11 05  Pažymėjimas Nr.2692 (6 val.)
LEU
20131128
 
Konferencija ,,Diagnozė : sveikatos virusas Lietuvos darželiuose“
2013 12 13 Pažyma Nr. SR-162 (6 val.)
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“. Trakų švietimo pagalbos tarnyba.
20131227
 
,,Bendravimas klasėje. Vaiko pasitikėjimo savimi skatinimas“ Pagilino vaikų žinias apie mokinių raidos ypatumus, konfliktų sprendimo būdus.
2013 12 27 Pažymėjimas Nr. PKG -2013-0930 ( 5 val.) VŠĮ ,,Psichologinio konsultavimo grupė“
20131230
 
,,Savęs pažinimas – lengviausias kelias tobulėti“  Pagilino savęs pažinimo, įtvirtintas pozityvaus savęs vaizdas. Praplėsti savistabos ir savianalizės įgūdžiai, sustiprinti bendravimo įgūdžiai, sustiprinti efektyvūs konfliktų sprendimo būdai.
2013 12 30 Pažymėjimas Nr. PKG -2013-0991 ( 4val.) VŠĮ ,,Psichologinio konsultavimo grupė“
20140129
 
,,Vaikų sveikatos stiprinimo aktualijos“
2014 01 29 Pažymėjimas Nr. T-0008
(5val.) Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.
20140411
 
,,Sveikos gyvensenos darželių pedagogų darbo patirtis“
2014 04 11 Pažymėjimas Nr.1458 (6 val.)
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.
20140414
,,Koučingo taikymas edukacinėje praktikoje“
2014-04-14-15 Pažymėjimas Nr. 04/17
(16 ak. valandų) Edukacinių studijų centras.
20140425
,,Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai“.
2014 04 25 Pažymėjimas (4val.)
LR Valstybinė darbo inspekcija
20140427
 
,,Kultūrinis  ir istorinis paveldas – kelias į sėkmingą mokymą“ bei patobulino ugdymo(si) aplinkų kūrimo, bendradarbiavimo kompetencijas.
2014 04 27 -28 d. Pažymėjimas Nr. 719
(16 val.) Šiuolaikinis didaktikų centras.
20141008
 
,,Kaip kalbėti su vaiku, kad jis klausytų ir girdėtų“ įgytos konfliktų valdymo, komunikacijos, bendradarbiavimo kompetencijas.
2014 10 08 Pažymėjimas Nr. MA-295
(6 val.) Mokymų ir psichologinio konsultavimo grupė.
20141010
 
,,Ugdymo(si) aplinkų kūrimas Kretingos kultūrinis, architektūrinis, istorinis, religinis paveldas“. Seminaras –edukacinė išvyka.
2014 10 14 Pažymėjimas KI-D Nr.631
(6 val.) Kretingos rajono pedagogų švietimo centras.
20141023
,,Viešoji kalba“
2014 10 23 Pažymėjimas Nr. 03/8 (8val.)
Edukacinių studijų centras
20141128
 
,,Inovatyvių ugdymo metodų taikymas ugdant sveiką vaiką“ Respublikinė metodinė- praktinė konferencija
2014 11 28 Pažymėjimas Nr. 1992
(6 val.) Rokiškio rajono savivaldybės  švietimo centras.
20141215
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ ataskaitinė konferencija.
2014 12 15 Pažyma Nr. Sr -107 (6 val.)
VŠĮ Trakų švietimo centras.
20141218
,,Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla“
2014 19 18 Pažymėjimas Nr. 08/12
Edukacinių studijų centras
20141219
 
,,Ikimokyklinio ugdymo kokybę įtakojantys veiksniai“ bei patobulino pokyčių valdymo ir profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2014 12 19 Pažymėjimas Nr. 3992 (8 val.)
Šiuolaikinių didaktikų centras.
20150115
 
Vokiečių kalbos kursai. Kursų lygis pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis – B2 (savarankiškas vartotojas)
2014m. gruodžio mėn. – 2015m. sausio mėn. Pažymėjimas. Nr. RK-15-012501
VĮ ,,Raidos kryptis“
20150204
,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo praktinis naudojimas“ bei patobulino ugdytinio pažinimo, ugdymo turinio planavimo ir tobulinimo, ir profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2015 02 04 Pažymėjimas Nr. 4 (12 val.)
Trakų švietimo pagalbos tarnyba.
20150218
,,Pedagoginis kūrybiškumas“
2015 02 18 Pažymėjimas Nr. 12/3 (8val.)
Edukacinių studijų centras.
20150321
,,Kultūrinio ir istorinio paveldo panaudojimas ugdymo procese“ ir patobulino ugdymosi aplinkų kūrimo, bendradarbiavimo kompetencijas.
2015-03-21 Pažymėjimas Nr. 704
 (16 val.) Šiuolaikinių didaktikų centras.
20150326
,,Olimpinio švietimo kongresas 2015“
2015-03-26 Pažymėjimas Nr. 311 (6val)
Kauno kvalifikacijos centras
 
 
TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA
(Surašykite svarbiausius paskutinių 10 metų projektus, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate; konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus; mokslinius ar metodinius straipsnius, jeigu esate parašęs.)
Data
Projektas, konferencija
Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, veikla, rezultatai)
20121009
 
Projekto ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra II etapas“(VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002)
Dalyvavau 10  valandų trukmės mokymuose ,,Krizių ir probleminių situacijų valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ atlikau praktines užduotis.
20130508
 
Projektas ,,Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ STMIS kodas VPI-2.2-ŠMM-10-V-03-001
 
Dalyvavau 40valandų trukmės  mokymuose ,,Visų savivaldybių pasirenkamojo vaikų švietimo teikėjų neformaliojo ugdymo kompetencijų ugdymas. Atlikau praktines užduotis, rengiau projektus, gavau finansavimą projektų įgyvendinimui.
20131211
 
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“ ataskaitinėje konferencija.
Skaičiau  pranešimą ,,Kartu sveikatos labui“ 2013 m. lapkričio 28d. Pažyma
Nr. 154 Trakų pagalbos tarnyba.
20150217
 
Respublikinė pradinio ugdymo mokytojų konferencija ,,Baltos lankos, juodos avys“
Skaičiau pranešimą ,,Pedagogo kūrybiškumo skatinimas ugdymo įstaigoje – esminis efektyvios pedagoginės sąveikos veiksnys“  Pažymėjimas Nr. 09/18
Edukacinių studijų centras
POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Psichologija, grožinė literatūra, teatras, vairavimas, kelionės.
Esu reikli sau ir kitiems, punktuali, gebu išklausyti, argumentuotai diskutuoti, spręsti konfliktus, atsakingai priimti sprendimus.
 
 
DIREKTORĖS PAVADUOTOJA UGDYMUI
GYVENIMO APRAŠYMAS
 
ASMENINĖ INFORMACIJA
Vardas
RASA
 
Rasa_foto
Pavardė
MARCINKIENĖ
Gimimo data
1965-05-16
Telefonas (-ai)
mob. 8 635 89851, darbo 8 528 28992
El. paštas (-ai)
rasa.marcinkiene@yahoo.com
Adresas (-ai)
Geležinkelio – 100, Lentvaris, Trakų rajonas
Lytis
Moteris
 
 
PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo–iki
Darbovietė
Pareigos
Veiklos aprašymas
1986 10 15 –1992 08 19
Lentvario Kilimų fabriko vaikų lopšelis-darželis.
Auklėtoja
Sudaryti palankiausias sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, individualias galimybes, padėti jam integruotis į visuomenę.
1996 09 02 – 2004 07 01
Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“
Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo(si) metodų taikymas, kiekvieno vaiko poreikių tenkinimas, ugdomoji veikla su keliais vaikais ir visa grupe, ugdymo(si) veiklos erdvėse skatinimas, turinio sklaida veiklos erdvėse, ugdymo(si) tyrinėjimas. Partnerystė su ugdytinių tėvais.
2004 09 01 – 2006 08 31
Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“
Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Įgyvendinančiam priešmokyklinę programą, orientuotą į vaiko kompetencijų ugdymą, labai svarbu pažinti vaiką, įvertinti jo ugdymosi poreikius, individualius ypatumus, svarbu perprasti vaiko kompetencijų optimalaus ugdymo kryptis, būdus, sąlygas, apmąstyti priešmokyklinės grupės veiklos organizavimo savitumus.
2006 09 01
Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“
Direktorės pavaduotoja ugdymui
Parengti ir įgyvendinti įstaigos strateginį planą, formuojant ir puoselėjant įstaigos kultūrą, planuojant ugdymo turinį ir užtikrinant jo įgyvendinimą. Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis veiklai ir organizacijos tikslams pasiekti. Įvertinti vietos bendruomenės poreikius, užtikrinti tėvų informavimą ir švietimą.
 
IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla. Nuo 1997 m. iki 2001 m.
Ikimokyklinio ugdymo specialistė.
Vilniaus kolegija. Nuo 2004m. iki 2006 m.
 
Edukologijos studijų krypties ikimokyklinio ugdymo studijų programą, auklėtojo profesinis bakalauras.
Lietuvos edukologijos universitetas. 2012 m. 
Edukologijos studijų programa, aukštasis universitetinis išsilavinimas, edukologijos bakalauro laipsnis ir auklėtojo kvalifikacija.
 
KVALIFIKACIJA – Vyresniosios auklėtojos kvalifikacija kategorija, III – vadybos kvalifikacija kategorija.
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba (-os) – lietuvių.
Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, gerai, labai gerai, puikiai)
Kalba
Klausymas
Skaitymas
Kalbėjimas
Rašymas
Rusų
puikiai
puikiai
labai gerai
gerai
Lenkų
gerai
patenkinamai
gerai
patenkinamai
Prancūzų
gerai
patenkinamai
gerai
prastai
 
Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, profesionalas). ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas.
 
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – III vadovo kvalifikacinė kategorija
Vadovavimo patirtis – 8 metai direktorės pavaduotojos ugdymui pareigose.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Kita informacija – priešmokyklinio ugdymo pedagogė; Tarptautinės programos "Jaunoji Europa" ("Zipio draugai") pedagogo kvalifikacija; VšĮ „Vaiko labui“ konsultanto padėjėja savanorė; atestuotas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, galiu dirbti vaikų turizmo renginių vadove.
 
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–iki)
Organizacija, pareigos/atsakomybės
2003-05-30
Tarptautinės programos ,,Jaunoji Europa“ (,,Zipio daraugai“) konsultantė padėjėja – savanorė
2011-03-03
Liberalų ir centro sąjungos narys, rinkimų stebėtoja.
 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Data
Pavadinimas
Data, trukmė, vieta
20090120
"Naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo ypatumai"
Pagilinau Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo kompetenciją.
2009 m. sausio 20d., 6 akad. val.
Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras.
AP-245 Nr. 11270
20090622
Tarptautinė programa "Zipio draugai" kaip konsultanto padėjėja – savanorė. Patobulinau konsultanto padėjėjo kvalifikaciją.
2008 m. spalio iki 2009m. gegužės mėn., 18 akad. val.
 LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo plėtotės centras.
Nr. 28603
20091214
"Veiksmingas pozityvus reagavimas į vaikų jausmus bei elgesį"
2009 m. spalio 26d. – gruodžio 14d.,
24 akad. val.
 LR Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centras. Nr. 754
20100630
Tarptautinė programa "Zipio draugai" kaip konsultanto padėjėja – savanorė. Programos įgyvendinimas.
2009 m. spalio – 2010m. gegužės mėn.,
14 akad. val.
 LR Švietimo ir mokslo ministerija. Ugdymo plėtotės centras.
VšĮ "Vaiko labui". Nr. Nr. 208/218
20101201
Programos ,,Zipio draugai“ idėjų plėtra Lietuvoje ir pasaulyje.
2010 m. gruodžio 1d., 8 akad. val.
LR Švietimo ir mokslo ministerija. Ugdymo plėtotės centras.
VšĮ "Vaiko labui". Nr. K5-3422
20110518
Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinančių institucijų vadovams bei savivaldybių administracijų vadovams "Įvaiką orientuotas ugdymo(si) bei paslaugų vaikui ir šeimai vadybos kompetencijų tobulinimas"
2011 m. gegužės 18d. iki lapkričio 2d., 54 akad. val. Trijų modulių kvalifikacijos tobulinimo programa.
LR Švietimo ir mokslo ministerija.
Europos Sąjunga Kuriame Lietuvos ateitį.
Ugdymo plėtotės centras.
UAB ,,Lietuvis“
Nr. 0723
20110916
,,Sveikatinimo veikla vaikų darželyje“ Patobulinau ugdymo(si) aplinkų kūrimo ir proceso valdymo, profesinio tobulinimo kompetencijas.
2011 m. rugsėjo 16d., 8 akad. val.
Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras. AP-245 Nr. 1247
20111209
,,Reggio Emilia sistemos elementų taikymas“. Patobulinau ugdymosi aplinkų kūrimo, profesinio tobulinimo kompetencijas.
2011 m. gruodžio 9d., 8 akad. val.
Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras. AP-010  Nr. 2854
20120127
,,Lytiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje“. Patobulinau veiklos planavimo it tobulinimo, profesinio tobulinimo kompetencijas.
2012 m. sausio 27d., 8 akad. val.
 Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras. AP-010  Nr. 149
20120224
,,Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“
Patobulinau ugdymo(si) aplinkų kūrimo bendradarbiavimo kompetencijas.
2012 m. vasario 2d., 8 akad. val.
Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras. AP-010 Nr. 430
20120307
,,Viešieji ryšiai“
Patobulinau vadybines įstaigos įvaizdžio formavimosi kompetenciją.
2012  m. kovo 7d.,  8 akad. val.
 Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras. AP-010 Nr. 1438
20120523
,,Sąlygų sudarymas efektyviam kūrybiškam vaiko ugdymuisi“
Patobulinau ugdymo(si) aplinkų kūrimo bendradarbiavimo ir profesines kompetencijas.
2012 m. gegužės 23d., 8 akad. val.
Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras. AP-010 Nr. 1061
20120906
,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas“
Dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2012 m. rugsėjo 6d. 8 akad. val.
Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras. AP-010  Nr. 1795
20120625
Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimas.
Patobulinau tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ konsultanto padėjėjo kvalifikaciją.
2011 m. rugsėjo – 2012m. gegužės mėn.
18 akad. val.
LR Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras,
VšĮ ,,Vaiko labui“. Nr. K5-12219/1928
20121003
,,Kaip bendrauti su ugdytinių tėvais“
Įgijau konfliktų valdymo, komunikacijos, bendradarbiavimo kompetencijas.
2012 m. spalio 3d., 6 akad. val.
VšĮ Mokytojų ir psichologinio konsultavimo centras
Nr. MK-1470
20130630
Tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimas.
Patobulinau tarptautinės programos ,,Zipio draugai“ konsultanto padėjėjo kvalifikaciją.
2013 m. birželio 30 d. 58 akad. Val.
LR Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras,
VšĮ ,,Vaiko labui“. Nr. K5-17574/2987
20131113
,,Sveika gyvensena – efektyvaus ir kokybiško darbo garantas“
2013 m. lapkričio 13d., 6 akad. val.
VšĮ ,,Natūralumo galia“
Nr. S-132541
20131227
,,Bendravimas klasėje. Vaiko pasitikėjimo savimi skatinimas“
Įgijau šias kompetencijas: pagilinau žinias apie mokinių raidos ypatumus; sustiprinti bendravimo klasėje įgūdžiai; įgytos žinios apie vaikų pasitikėjimo savimi stiprinimą; sustiprinti efektyvūs konfliktų sprendimo įgūdžiai klasėje.
2013 m. gruodžio 27d., 5 akad. val.
VšĮ ,,Psichologinio konsultavimo grupė“
Jaunimo karjeros centras
Nr. PKG-2013-0934
20131230
,,Savęs pažinimas – lengviausias kelias tobulėti“
Įgijau šias kompetencija: pagilintas savęs pažinimas, įtvirtintas pozityvus savęs vaizdas; praplėsti savistabos ir savianalizės įgūdžiai; pagilintos žinios ir sustiprinti bendravimo įgūdžiai; pagilintos žinios apie konfliktų dedamąsias; sustiprintos efektyvūs konfliktų spendimų įgūdžiai.
2013 m. gruodžio 30 d., 4 akad. val.
VšĮ ,,Psichologinio konsultavimo grupė“
Jaunimo karjeros centras
Nr. PKG-2013-0995
20140109
,,Vaiko pasiekimų aprašo naudojimas ikimokyklinio ugdymo(si) proceso tobulinimui“.
Patobulinau ugdytinių pažinimo ir jo pripažinimo, pasiekimų ir pažangos vertinimo bei profesinio tobulinimo kompetencijas.
2014 m. sausio 9 d., 8 akad. val.
Trakų švietimo pagalbos tarnyba.
AP-010 Nr. 7
20140411
,,Sveikos gyvensenos darželių pedagogų darbo patirtis“
Patobulinau bendrąsias kompetencijas.
2014 m. balandžio 11 d., 6 akad. val.
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.
AP-039, Nr. 1457
20140918
,,Išorės vertinimas – ugdymo proceso, orientuoto į mokinio poreikius, mokyklos tobulinimą, vertinimas“
Susipažinau su išorinio vertinimo nuostatomis ir metodika, ir patobulino profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2014 rugsėjo 18 d., 8 akad. val.
Trakų švietimo pagalbos tarnyba.
AP-010 Nr. 744
20141008
,,Kaip kalbėti su vaiku, kad jis klausytų ir girdėtų?“
Įgijau kompetencijas: konfliktų valdymo; komunikacijos; bendradarbiavimo.
2014 m. spalio 8 d., 6 akad. val.
VšĮ Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras.
Nr. MA – 296
20141219
,,Ikimokyklinio ugdymo kokybę įtakojantys veiksniai“
Patobulinau pokyčių valdymo ir profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2014 m. gruodžio 19 d., 8 akad. val.
Šiuolaikinių didaktikų centras
AP-031 Nr. 4000
20150204
,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo praktinis  naudojimas“
Patobulinau ugdytinio pažinimo, ugdymo turinio planavimo ir tobulinimo, ir profesinio tobulinimo kompetencijas.
2015 m. vasario 4 d., 12 akad. val.
Trakų švietimo pagalbos tarnyba.
AP-010 Nr. 3
20150324
,,Prieš ir po: patyčių prevencija ir efektyvus reagavimas patyčių situacijose“
20015m.  kovo 24 d., 8 akad. val.
Vaikų linija, VšĮ vaiko labui. Nr. 4070
 
TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA
(Surašykite svarbiausius paskutinių 10 metų projektus, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate; konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus; mokslinius ar metodinius straipsnius, jeigu esate parašęs.)
Data
Projektas, konferencija
Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, veikla, rezultatai)
20090417
2 ciklų mokymosi programa ,,Vadybiniai mokymai ikimokyklinio ir  priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių institucijų vadovams“.
 
Dalyvavau mokymuose, parengiau ir pristačiau pranešimą ,,Įstaiga kurioje aš dirbu“.
2009  m. kovo 24-27 d. ir balandžio15-17d., 56 akad. val.
 LR Švietimo ir mokslo ministerijos MKC Europen Leadership Institute Nr. 0904015
20091113
„Ankstyvosios prevencijos galimybės stiprinant psichologinį vaikų atsparumą ir pasirengimą įveikti kasdieninio gyvenimo problemas“
Dalyvavau tarptautinėje konferencijoje ir dalinausi gerąją darbo patirtimi. Tarptautinės ankstyvosios prevencijos programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimo Lietuvoje dešimtmetis.
Konferenciją organizavo LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, LR Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, Ugdymo plėtotės centras ir VšĮ ,,Vaiko labui“.
Programos įgyvendinimas.
20100429
Mokymo programa „Efektyvus personalo valdymas“
 
Dalyvavau ir atlikau praktines užduotis.
2010 m. kovo 25 d., balandžio 8, 15 ir 29 d., 32 akad. val.
 Asmenybės raidos centras.
20120529
Mokinių registro tvarkytojų mokymo programą. Projekto kodas Nr. VPI-2.2-ŠMM-02-V-01-007
 
Dalyvavau mokymuose įgyvendinant Švietimo informacinių technologijų centrui ,,Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos plėtojimas“ projektą.
2012 m. gegužės 29 d.
Sėkmingai baigiau 16 akad. val. trukmės programą.
Nr. 120530-29-11
20121210
,,Prevencinės programos kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje“
Dalyvavau tarptautinėje konferencijoje ,,Prevencinės programos kuriant saugią emocinę aplinką mokykloje“ ir susipažinau su prevencinių programų ,,Zipio draugai“, ,,Obuolio draugai“, ..Įveikime kartu“, ,,Antras žingsnis“ ir ,,Olweus“ įgyvendinimo situacija ir perspektyvomis Lietuvoje bei užsienyje.
2013 m. gruodžio 10 d., 8 akad. val. 
LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas, LR Švietimo ir mokslo ministerija, LEU, Ugdymo plėtotės centras ir VšĮ ,,Vaiko labui“.
20130926
,,Pedagogas transformacinių procesų sąlygomis: metodologija, teorija, praktika“
Dalyvavau tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje.
2013 m. rugsėjo 26 d., 8 akad. val. 
LEU Ugdymo mokslų fakultetas socialinės komunikacijos institutas, Asociacija Baltic Turkish culture cademy. Nr. 54
20131213
,,Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose“
Dalyvavau respublikinėje konferencijoje ,,Sveikatos želmenėliai“.
2013 m. gruodžio 13 d., 6 akad. val.
Trakų švietimo pagalbos tarnyba.
Nr. SR-162
20140526
,,Įrodymais grįstas ikimokyklinis ugdymas Jungtinėje karalystėje“
Dalyvavau stažuotėje 2014 m. gegužės 19-23 d., 40  akad. val.
Utenos švietimo centras. 
AP-044 Nr. UŠC-1148
Patobulinau bendrąsias ir profesines (ikimokyklinio ugdymo(si) proceso valdymo, ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, vaiko pažinimo ir jo pažangos pripažinimo) kompetencijas.
Projektą ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“
Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-02-001 vykdo ŠMM Švietimo aprūpinimo centras. Akredituota programa Nr. 0910101989
20151022
,,Virtualios erdvės iššūkiai patyčių prevencijai“
Dalyvavau konferencijoje 2015 m. spalio 22 d., 8 akad. val. 
,,Vaikų linijos“ ir ,,jaunimo linijos“ įgyvendinant projektą ,,visuomenės sąmoningumo didinimas patyčių ir savižudybių problemoms spręsti“. Projektas remiamas Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 m. periodo NVO programos Lietuvoje.
Konferenciją organizavo LR Švietimo ir mokslo ministerija, Vaikų linija, VšĮ ,,Vaiko labui“, Iceland Liechtenstein Norway.
POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Esu pareiginga, atsakinga, reikli sau ir kitiems, tolerantiška, kompetentinga, kūrybinga.
Gebu organizuoti, planuoti, burti komandas, išklausyti, konsultuoti, teikti pasiūlymus bei idėjas, jas įgyvendinti.
Domiuosi vadyba ir lyderyste. Daug skaitau psichologinę, grožinę literatūrą.
Patinka keliauti, sportuoti, puoselėju meilę gamtai.
 
 
 
DIREKTORĖS PADĖJĖJA ŪKIO REIKALAMS
GYVENIMO APRAŠYMAS
 
ASMENINĖ INFORMACIJA
Vardas
ILGA
 
Pavardė
LUŽINA
Gimimo data
1974-05-14
Telefonas (-ai)
mob. 8 606 12 771, darbo 8 528 28992
El. paštas (-ai)
Ilga.l@mail.ru
Adresas (-ai)
Vėjo g. 3, Račkūnų kaimas, Lentvario sen, Trakų rajonas
Lytis
Moteris
 
 
PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo–iki
Darbovietė
Pareigos
Veiklos aprašymas
1995 –1996
AB „Vieversys“.
Pardavėja- vedėja
Išmanyti kaip organizuoti įvairią parduotuvės darbo veiklą, darbuotojų atranką, jų apmokymą, motyvacijos palaikymą planų įgyvendinimo aspektu, ataskaitų rengimą ir analizę.
2005-10-18
Lentvario lopšelio-darželio „Šilas“
Direktorės padėjėja ūkio reikalams
Organizuoti ūkio dalies darbuotojų darbinę veiklą. Vadovauti įstaigos ūkiniam aprūpinimui, ūkinio inventoriaus saugumui ir atnaujinimui, įstaigos patalpų ir teritorijos švaros priežiūrai. Organizuoti įstaigos aprūpinimą baldais, inventoriumi, švaros, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis. Išmanyti priešgaisrinės ir saugos darbe reikalavimus.
 
 
IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Lietuvos prekybos ir materialinių išteklių ministerija.
Nuo 1991 m. iki 1992 m.
Konditerė (3 kategorija)
Vilniaus kooperacijos  kolegija. Nuo 2004m. iki 2008 m.
 
Vadybos ir verslo administravimo studijų krypties verslo vadyba. Suteiktas vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vadybininko profesinė kvalifikacija.
 
KVALIFIKACIJA –
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba (-os) – lietuvių
Užsienio kalbos (pildant lentelę įrašomas kalbos mokėjimo įsivertinimas: prastai, patenkinamai, gerai, labai gerai, puikiai)
Kalba
Klausymas
Skaitymas
Kalbėjimas
Rašymas
Rusų
puikiai
puikiai
puikiai
gerai
Lenkų
gerai
patenkinamai
gerai
patenkinamai
Prancūzų
gerai
gerai
gerai
prastai
 
Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, profesionalas). ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas.
 
Vadovavimo patirtis – 10 metų
 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Data
Pavadinimas
Data, trukmė, vieta
20090911
Ugniagesių gelbėtojų mokykla. Atestacijos pažymėjimas.
2009-09-11, 40 valandų, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM. AP Nr.4202
20110407
 Darbų sauga
2011-04-01, 8 valandos UAB “Sakula“
D Nr.002169
20141008
Darbų sauga
2014-10-08 – 2014-10-15, 60 valandų UAB ”Sakula“ Nr.143
20070301
„Kompiuterinio raštingumo pradmenys“
2007  m. kovo 1d,
 Dalyvavau ir atlikau praktines užduotis Trakų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Švietimo centras. Nr. 8519
20081020
„Darbo užmokestis, darbo ir poilsio darbo laikas“
2008 m. spalio 20 d, 6 valandos UAB „Advanced advice“. Nr.2008- 188AA
20081024
„Darbo sutartis ir darbo sutarčių teisinis reguliavimas
2008 m. spalio 24 d, 6 valandos UAB „Advanced  advice“. Nr. 2008-85AA
20130301
Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisė.
2013 m. kovo 1 d, 4 valandos
 Lietuvos respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
20131227
"Bandravimas klasėje. Vaiko pasitikėjimo savimi skatinimas"
2013 m. gruodžio 27 d. 5 ak. valandos
VšĮ ,,Psichologinio konsultavimo grupė“
Jaunimo karjeros centras
Nr. PKG-2013-0943
20131230
"Savęs pažinimas-lengviausias kelias tobulėti"
2013 m. gruodžio 30 d. 4 ak. valandos
VšĮ ,,Psichologinio konsultavimo grupė“
Jaunimo karjeros centras
Nr. PKG-2013-1004
20140425
Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisė.
 
 
 
2014m. balandžio 25 d, 4 valandos
Lietuvos respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
20150219
„ Viešųjų pirkimų pradžiamokslis“
2015m. vasario 19 d, 8 valandos
Dalyvavau seminare „Viešųjų pirkimų pradžiamokslis. Supaprastinti, mažos vertės pirkimai“. Patobulinau  žinias apie viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymo tvarką.
Trakų švietimo pagalbos tarnyba.
AP Nr. 010
POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Esu pareiginga, atsakinga, komunikabili, kompetentinga.
Gebu organizuoti, planuoti, išklausyti, teikti pasiūlymus bei idėjas, jas įgyvendinti.
Domiuosi daržininkyste, gėlininkyste, kulinarija.
Patinka keliauti, sportuoti.
2014. Visos teisės saugomos. Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas"