DIREKTORĖ
GYVENIMO APRAŠYMAS
ASMENINĖ INFORMACIJA
Vardas
IRENA
maza nuotrauka
Pavardė
NIŽAUSKIENĖ
Gimimo data
1957-08-13
Telefonas (-ai)
mob. 8 68251966, darbo 8 528 28992
El. paštas (-ai)
silasdarzelis@gmail.com   irena.nizauskiene@gmail.com
Adresas (-ai)
Mindaugo g. 27 – 169, Vilnius
Lytis
Moteris
PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo–iki
Darbovietė
Pareigos
Veiklos aprašymas
1976 02 02 – 1978 10 05
Lentvario Kilimų fabriko vaikų lopšelis-darželis
Auklėtoja
Sudaryti palankiausias sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, individualias galimybes, padėti jam integruotis į visuomenę.
1978 10 09 –1979 05 21
,,Merkio“ eksperimentinio ūkio lopšelis-darželis
Auklėtoja
Vedėja
Vadovauti darželio veiklai, telkti įstaigos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, ilgalaikiams ir trumpalaikiams įstaigos veiklos planams, programoms, projektams rengti ir įgyvendinti.
1980 04 15 – 1981 11 22
Lentvario miesto lopšelis-darželis
Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo(si) metodų taikymas, kiekvieno vaiko poreikių tenkinimas, ugdomoji veikla su keliais vaikais ir visa grupe, ugdymo(si) veiklos erdvėse skatinimas, turinio sklaida veiklos erdvėse, ugdymo(si) tyrinėjimas. Partnerystė su ugdytinių tėvais.
1981 11 23 – 1987 08 14
Lentvario miesto lopšelis-darželis
Metodininkė
Organizuoja ugdymo programų, planų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą; analizuoja ir vertina ugdymo procesą, jo pokyčius, vykdo ugdymo proceso priežiūrą. Teikia profesinę pagalbą pedagogams, skatina pedagogus profesiniam tobulėjimui, atestavimuisi. Organizuoja pedagogų, tėvų švietimą, siekia užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę.
1987 08 15 Iki dabar
Lentvario miesto lopšelis-darželis
Lentvario lopšelis – darželis ,,Šilas“
Vedėja
Direktorė
Telkia lopšelio-darželio bendruomenę Švietimo įstatymo nuostatoms, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, veiklos programai vykdyti. Vadovauja mokytojų tarybai, analizuoja ugdymo procesą ir teikia svarstymui jo tobulinimo būdus.  Kartu su darželio bendruomene numato veiklos kryptis, rengia veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, veiklos ataskaitą. Puoselėja demokratinius bendruomenės narių santykius, rūpinasi profesinės kvalifikacijos kėlimu. Bendradarbiauja su vaikų tėvais, socialiniais partneriais, rūpinasi intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu.
IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla. Nuo 1972 m. iki 1976 m.
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas  1987-05-30
Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.
KVALIFIKACIJA – Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija, I – vadybos kvalifikacinė kategorija.
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba  – lietuvių.
Užsienio kalbos –
Kalba
Klausymas
Skaitymas
Kalbėjimas
Rašymas
Rusų
puikiai
puikiai
labai gerai
labai gerai
Lenkų
gerai
patenkinamai
gerai
patenkinamai
Vokiečių
gerai
gerai
gerai
gerai
Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, profesionalas). ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas.
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – I vadovo kvalifikacinė kategorija
Vadovavimo patirtis  – 28 metai direktorė
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija
Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – vairuotojo pažymėjimas nuo 1993 m. (AM B1 B), Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–iki)
Organizacija, pareigos/atsakomybės
Nuo 2002-09-27 iki 2013-12-11
Švietimo konsultantas. Sveikatos ugdymo sklaida.
Nuo 2001 m. iki dabar
Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narė.
Nuo 2013m.
Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio narė.
Nuo 2009 m. iki dabar
Trakų r. savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narė.
Nuo 2014m. iki dabar
Trakų r. Lentvario seniūnijos socialinės paramos komisijos narė.
 Nuo 2018 m. iki dabar
Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo modelio viešosios konsultacijos dalyvė
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
Data
Pavadinimas
Data, trukmė, vieta
2021 02 23 ,,Vadovo teisinė atsakomybė. Darbo santykių reglamentavimas pagal LR DK“ 2021 02 23 Pažymėjimas Nr. TSC-2493 (8 val.) VšĮ Trakų švietimo centras
2020 12 08 ,,Kaip pažinti kitokius vaikus ir padėti jiems suvaldyti savo elgesį bei emocijas“ 2020 12 08 Pažyma Nr. 791 (8 val.) Elektrėnų švietimo paslaugų centras
2020 12 03 ,,Menas priimti, išgirsti ir suprasti: darbas su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais bendrojo ugdymo grupėje (struktūruotas ugdymas ir jo galimybės)“ 2020 12 03 Pažyma Nr. 626 (8 val.) Elektrėnų švietimo paslaugų centras
2020 11 27 ,,Žodinė savigyna“ 2020 11 27 Pažymėjimas  Nr. TSC-13452 (6 val.)   VšĮ Trakų švietimo centras
2020 11 12 ,,Nuotolinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ 2020 11 12 Pažymėjimas Nr. 7ptik7v355 (4 val.) VšĮ ,,Mokymosi mokykla“, VšĮ ,,Edukateka“
2020 11 11 ,,Ugdymas nuotoliniu būdu: ką turi žinoti kiekviena auklėtoja“ 2020 11 11 Pažymėjimas Nr. ka174m5oy (4 val.) VšĮ ,,Mokymosi mokykla“, VšĮ ,,Edukateka“
2020 11 05 ,,Ką gali projektai?“ 2020 11 05 Pažyma Nr.R2-274 (4 val.) Kauno rajono švietimo centras
2020 09 19 ,,Kokybiško vadovavimo šiuolaikinei mokyklai metmenys“
2020 09 19 Pažymėjimas Nr. 58-60730 (40 val.) Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų centras
2020 08 12 Civilinės saugos mokymo kursas pagal Ūkio subjektų ir įstaigų, kuriuose nuolat ar laikinai būna žmonių ir kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, vadovų arba jų įgaliotų asmenų įvadinio civilinės saugos mokymo programą 2020 08 12 Pažymėjimas Nr. 427 (8 val.) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
2020 06 10 ,,STEAM panaudojimo galimybę ikimokykliniame ugdyme“
2020 06 10 Pažymėjimas Nr. MM-2734 (4 val.) VšĮ ,,Edukateka“
2019 12 20 ,,Pedagogų perdegimas: kaip atpažinti ir padėti sau“
2019 12 20 Pažymėjimas Nr. TSC-16815 (6 val.) VšĮ Trakų švietimo centras
2019 12 12 ,,Kaip dirbti su specialiųjų poreikių vaikais bendrojo ugdymo grupėje“
2019 12 12 Pažymėjimas Nr. TSC-16011 (6 val.) VšĮ Trakų švietimo centras
2019 11 08 ,,Katalikiškos mokyklos vertybės ir principai. Krikščioniškų vertybinių integracija į formaliojo ugdymo sistemą“
2019 11 08 Pažymėjimas Nr. TSC-13618 (32 val.) VšĮ Trakų švietimo centras
2019 10 21 ,,Ugdymas edukacinėse erdvėse: biologinės įvairovės, žmogaus sveikatos ir mitybos aspektais“
2019 10 21 Pažyma Nr. R8-238 (8 val.) Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
2019 10 01 Tarptautinio Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių inovacijų kūrimui projekto ,,Vaizdo žaidimai, skirti mokymui” užsiėmimas ,,Vaizdo žaidimai pamokose”
2019 10 01 Pažymėjimas Nr. ST25-F-14-95 (3 val.) Kauno technologijos universitetas Informatikos fakultetas
2019 09 04 ,,Darbo apmokėjimo sistema švietimo įstaigose po 2019-09-01″
2019 09 04 Pažymėjimas Nr. 15175 (8 val.)
UAB ,,FACTUS SUM”
2019 05 16 ,,Efektyvus veiklos vertinimo pokalbis” 2019 05 16 Pažymėjimas Nr. KT-6003 (8 val.) Ugdymo plėtotės centras
2019 05 15 ,,Logopedo pagalbos formos, įveikiant vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus”
2019 05 15 Pažymėjimas Nr. TSC-5615 (6 val.) VšĮ Trakų švietimo centras
2019 05 13 ,,Ką turi žinoti BĮ vadovas organizuojant finansinę veiklą ir darbo santykius”
2019 05 13 Pažymėjimas Nr. 14983 (6 val.)
UAB ,,FACTUS SUM”
2019 04 24 ,,Padėkime ikimokyklinukui pažinti gamtą”
2019 04 24 Pažymėjimas Nr. PD V13-90 (4 val.) Vilniaus kolegija
2019 03 14 ,,Informacinės sistemos ,,Mūsų darželiai” (el. dienynas) mokymai”
2019 03 14 Pažymėjimas Nr. TSC-2713 (6 val.) VšĮ Trakų švietimo centras
2019 02 15 ,,Prasmingas pasakų pasaulis. Koks jis? Kaip jį kurti? Kaip jis mus augina?“ 2019 02 15 Pažymėjimas (5 val.) VšĮ ,,eMundus“
TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA
Data
Projektas, konferencija
Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, veikla, rezultatai)
2020 11 06 Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų metodinis renginys ,,Ką gali projektai?“
Skaičiau pranešimą ,,Ugdymo kokybės siekiame kitaip…“
Pažyma Nr. R2-294
Kauno rajono švietimo centras
2020 03 03 ,,Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą“
Pristačiau praktinę dalį ir skaičiau pranešimą ,,Sveiko, sėkmingai besiugdančio vaiko aplinka“
Pažyma Nr. Nr. TSC-3995
VšĮ Trakų švietimo centras
2019 10 21 Tarptautinė konferencija ,,Ugdymas edukacinėse erdvėse: biologinės įvairovės, žmogaus sveikatos ir mitybos aspektais“
Parengiau ir pristačiau stendinį pranešimą ,,Aplinka kuri skatina vaiko žingeidumą“ Pažyma Nr. R8-256
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras
2019 10 17 Tarptautinė konferencija ,,Ugdymas edukacinėse erdvėse: biologinės įvairovės, žmogaus sveikatos ir mitybos aspektais“ Parengiau ir pristačiau stendinį pranešimą ,,Aplinka kuri skatina vaiko žingeidumą“ Pažyma Nr. 251 ŠMM LMNŠC Botanikos sodas
2019 05 10 Geroji darbo patirtis

Pasidalinau gerąja darbo patirtimi bei pristačiau įstaigos veiklą Skuodo rajono ikimokyklinių įstaigų vadovams Pažymėjimas Nr. 139 Trakų švietimo centras

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Psichologija, grožinė literatūra, teatras, vairavimas, kelionės.
Esu reikli sau ir kitiems, punktuali, gebu išklausyti, argumentuotai diskutuoti, spręsti konfliktus, atsakingai priimti sprendimus.