DIREKTORĖ
GYVENIMO APRAŠYMAS
ASMENINĖ INFORMACIJA
Vardas
IRENA
maza nuotrauka
Pavardė
NIŽAUSKIENĖ
Gimimo data
1957-08-13
Telefonas (-ai)
mob. 8 68251966, darbo 8 528 28992
El. paštas (-ai)
silasdarzelis@gmail.com   irena.nizauskiene@gmail.com
Adresas (-ai)
Mindaugo g. 27 – 169, Vilnius
Lytis
Moteris
PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo–iki
Darbovietė
Pareigos
Veiklos aprašyma
1976 02 02 – 1978 10 05
Lentvario Kilimų fabriko vaikų lopšelis-darželis.
Auklėtoja
Sudaryti palankiausias sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, individualias galimybes, padėti jam integruotis į visuomenę.
1978 10 09 –1979 05 21
,,Merkio“ eksperimentinio ūkio lopšelis-darželis
Auklėtoja
Vedėja
Vadovauti darželio veiklai, telkti įstaigos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, ilgalaikiams ir trumpalaikiams įstaigos veiklos planams, programoms, projektams rengti ir įgyvendinti.
1980 04 15 – 1981 11 22
Lentvario miesto lopšelis-darželis
Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo(si) metodų taikymas, kiekvieno vaiko poreikių tenkinimas, ugdomoji veikla su keliais vaikais ir visa grupe, ugdymo(si) veiklos erdvėse skatinimas, turinio sklaida veiklos erdvėse, ugdymo(si) tyrinėjimas. Partnerystė su ugdytinių tėvais.
1981 11 23 – 1987 08 14
Lentvario miesto lopšelis-darželis
Metodininkė
Organizuoja ugdymo programų, planų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą; analizuoja ir vertina ugdymo procesą, jo pokyčius, vykdo ugdymo proceso priežiūrą. Teikia profesinę pagalbą pedagogams, skatina pedagogus profesiniam tobulėjimui, atestavimuisi. Organizuoja pedagogų, tėvų švietimą, siekia užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę.
1987 08 15 Iki dabar
Lentvario miesto lopšelis-darželis
Lentvario lopšelis – darželis ,,Šilas“
Vedėja
Direktorė
Telkia lopšelio-darželio bendruomenę Švietimo įstatymo nuostatoms, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, veiklos programai vykdyti. Vadovauja mokytojų tarybai, analizuoja ugdymo procesą ir teikia svarstymui jo tobulinimo būdus.  Kartu su darželio bendruomene numato veiklos kryptis, rengia veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, veiklos ataskaitą. Puoselėja demokratinius bendruomenės narių santykius, rūpinasi profesinės kvalifikacijos kėlimu. Bendradarbiauja su vaikų tėvais, socialiniais partneriais, rūpinasi intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu.
IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla. Nuo 1972 m. iki 1976 m.
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas  1987-05-30
Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.
KVALIFIKACIJA – Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija, I – vadybos kvalifikacinė kategorija.
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba  – lietuvių.
Užsienio kalbos –
Kalba
Klausymas
Skaitymas
Kalbėjimas
Rašymas
Rusų
puikiai
puikiai
labai gerai
labai gerai
Lenkų
gerai
patenkinamai
gerai
patenkinamai
Vokiečių
gerai
gerai
gerai
gerai
Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, profesionalas). ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas.
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – II vadovo kvalifikacinė kategorija
Vadovavimo patirtis  – 28 metai direktorės pareigose.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – vairuotojo pažymėjimas nuo 1993m. (AM B1 B), Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–iki)
Organizacija, pareigos/atsakomybės
Nuo 2002-09-27 iki 2013-12-11
Švietimo konsultantas. Sveikatos ugdymo sklaida.
Nuo 2001 m. iki dabar
Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narė.
Nuo 2013m.
Lietuvos respublikos Liberalų sąjūdžio narė.
Nuo 2009 m. iki dabar
Trakų r. savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narė.
Nuo 2014m. iki dabar
Trakų r. Lentvario seniūnijos socialinės paramos komisijos narė.
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus per paskutinius 10 metų)
Data
Pavadinimas
Data, trukmė, vieta
20090120
,,Naujos redakcijos Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo ypatumai“ ir pagilino naujo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų taikymo kompetenciją.
2009 01 20  Pažymėjimas Nr.11219 (6val.) Trakų r. savivaldybės ŠC
20090130
,,Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas“ ir patobulino šias kompetencijas: perimti kitų įstaigų patirtį, naujus vaikų sveikatos ugdymo metodus, būdus ir taikyti juos savo darbe.
2009 01 29-30  Pažymėjimas Nr. 24041 (19 val.) PPRC
20090617
Vadybiniai mokymai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas įgyvendinančių institucijų vadovams.
2009m.  kovo 31d.- balandžio 3d. (32 val.) 2009 m. birželio 15-17d. (24 val.) trukmės Pažymėjimas Nr. 0904077
UAB ,,European Leadership Institute“
20090417
,,Vaikų sveikatos priežiūra- vertinga investicija į šalies ekonomikos stiprinimą“
2009m. balandžio 17d. Pažymėjimas Nr.1890  (6 val.)
Valstybinis aplinkos sveikatos centras. Sveikatos mokykla.
20090428
Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai.
2009m. balandžio 28d.Pažymėjimas  (6 val.)
LR Valstybinė darbo inspekcija
20090831
,,Vadyba-mokslas ir menas“ ir plėtojo vadovo vaidmens, įvaizdžio bei įstaigos formavimo galimybių kompetenciją
2009 08 31 Pažymėjimas Nr.12288          (6 val.) Trakų r. savivaldybės ŠC
20100430
,,Teisinių žinių mokymai“
2010m. kovo 17,balandžio 14, 21, 27, 30d. Sertifikatas reg. Nr. ARC-10-3436
Asmenybės Raidos Centras.
20100521
Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogų sveikos gyvensenos ugdymo patirties sklaida.
Respublikinė konferencija
2010m. gegužės 20-21d.
Pažymėjimas Nr. 4260  (12 val.). Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras.
20100614
,,Mokinių registras bendrojo lavinimo mokyklose ir neformaliojo švietimo įstaigose“ ir atliko programoje numatytas užduotis.
2010m. birželio 14d. Pažyma Nr.1473
Trakų r. savivaldybės ŠC
20101022
Tarptautinis seminaras ,,Lietuviško žodžio takais“
2010m. spalio 20-22d. Pažymėjimas Nr.1033918502463 Kaliningrado srities ,,Lietuvių kalbos mokytojų asociacija“
20110511
Sveikatą stiprinančių įstaigų veiklos planavimas ir vertinimas“ bei patobulino ugdymo turinio planavimo, proceso valdymo, profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2011 05 11  Pažymėjimas Nr.393 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20110916
,,Sveikatinimo veikla vaikų darželyje“ bei patobulino ugdymo(si) aplinkų kūrimo ir proceso valdymo, profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2011 09 16 Pažymėjimas Nr.1238 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20120109
,,Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymas“
2012 01 09 Pažymėjimas Nr.41-349
(6 val.) LEU Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas.
20120127
,,Lytiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje“
2012 01 27 Pažymėjimas Nr.182 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20120224
,,Palankaus mikroklimato kūrimas darželyje ir šeimoje“ ir patobulino ugdymosi aplinkų kūrimo, bendradarbiavimo kompetencijas
2012 02 24  Pažymėjimas Nr.434 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20120307
,,Viešieji ryšiai“ bei patobulino vadybines įstaigos įvaizdžio formavimo kompetencijas.
2012 03 07 Pažymėjimas Nr.1439 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20120427
,,Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai“.
2012 04 27 Pažymėjimas (3val.)
LR Valstybinė darbo inspekcija
20120523
,,Sąlygų sudarymas efektyviam kūrybiškam vaiko ugdymuisi“ bei patobulino ugdymo(si) aplinkų kūrimo, bendradarbiavimo ir profesines kompetencijas.
2012 05 23 Pažymėjimas Nr.1122 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20120906
,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas“ bei patobulino dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo, profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2012 09 06 Pažymėjimas Nr.1796 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20121003
Teorinis praktinis seminaras ,,Kaip bendrauti su ugdytinių tėvais“ Įgytos kompetencijos: konfliktų valdymo, komunikacijos, bendradarbiavimo.
2012 10 03 Pažymėjimas Nr. MK-1469 (6val.) Mokymų ir psichologinio konsultavimo centras.
20121009
Seminaras ,,Krizių ir probleminių situacijų valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“
2012 10 09 Pažymėjimas Nr.2ESF5-1485
(10 val.) Specialiosios Pedagogikos ir Psichologijos Centras.
20121130
,,Judrus , saugus ir sveikas vaikas darželyje ir šeimoje“
2012 11 30 Pažymėjimas Nr. SR-541 (6val.) Trakų r. savivaldybės ŠC
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“
20130301
,,Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai“.
2013 03 01 Pažymėjimas (4val.)
LR Valstybinė darbo inspekcija
20130410
,,Mokinių teisių pareigų ir atsakomybės teisiniai aspektai. Probleminis vaikas mokymo įstaigoje: prevencija ir kontrolė“ bei patobulino mokymosi proceso valdymo kompetencijas.
2013 04 10 Pažymėjimas Nr.689 (6 val.)
Trakų r. savivaldybės ŠC
20130508
Mokymai ,,Visų savivaldybių pasirenkamojo vaikų švietimo teikėjų neformaliojo ugdymo kompetencijų ugdymas“
2013 05 08  Pažymėjimas Nr.1.1.4.3-12-04 (40 val.) ŠMM,  UPC
20130926
Mokslinė-praktinė konferencija ,,Pedagogas transformacinių procesų sąlygomis: metodologija, teorija, praktika“
2013 09 26  Pažymėjimas Nr.55 (6 val.)
LEU
20131105
,,Efektyvus ugdymo įstaigos veiklos valdymas“ Patobulino bendrąsias bei dalykines kompetencijas.
2013 11 05  Pažymėjimas Nr.2692 (6 val.)
LEU
20131128
Konferencija ,,Diagnozė : sveikatos virusas Lietuvos darželiuose“
2013 12 13 Pažyma Nr. SR-162 (6 val.)
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“. Trakų švietimo pagalbos tarnyba.
20131227
,,Bendravimas klasėje. Vaiko pasitikėjimo savimi skatinimas“ Pagilino vaikų žinias apie mokinių raidos ypatumus, konfliktų sprendimo būdus.
2013 12 27 Pažymėjimas Nr. PKG -2013-0930 ( 5 val.) VŠĮ ,,Psichologinio konsultavimo grupė“
20131230
,,Savęs pažinimas – lengviausias kelias tobulėti“  Pagilino savęs pažinimo, įtvirtintas pozityvaus savęs vaizdas. Praplėsti savistabos ir savianalizės įgūdžiai, sustiprinti bendravimo įgūdžiai, sustiprinti efektyvūs konfliktų sprendimo būdai.
2013 12 30 Pažymėjimas Nr. PKG -2013-0991 ( 4val.) VŠĮ ,,Psichologinio konsultavimo grupė“
20140129
,,Vaikų sveikatos stiprinimo aktualijos“
2014 01 29 Pažymėjimas Nr. T-0008
(5val.) Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras.
20140411
,,Sveikos gyvensenos darželių pedagogų darbo patirtis“
2014 04 11 Pažymėjimas Nr.1458 (6 val.)
Kėdainių švietimo pagalbos tarnyba.
20140414
,,Koučingo taikymas edukacinėje praktikoje“
2014-04-14-15 Pažymėjimas Nr. 04/17
(16 ak. valandų) Edukacinių studijų centras.
20140425
,,Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai“.
2014 04 25 Pažymėjimas (4val.)
LR Valstybinė darbo inspekcija
20140427
,,Kultūrinis  ir istorinis paveldas – kelias į sėkmingą mokymą“ bei patobulino ugdymo(si) aplinkų kūrimo, bendradarbiavimo kompetencijas.
2014 04 27 -28 d. Pažymėjimas Nr. 719
(16 val.) Šiuolaikinis didaktikų centras.
20141008
,,Kaip kalbėti su vaiku, kad jis klausytų ir girdėtų“ įgytos konfliktų valdymo, komunikacijos, bendradarbiavimo kompetencijas.
2014 10 08 Pažymėjimas Nr. MA-295
(6 val.) Mokymų ir psichologinio konsultavimo grupė.
20141010
,,Ugdymo(si) aplinkų kūrimas Kretingos kultūrinis, architektūrinis, istorinis, religinis paveldas“. Seminaras –edukacinė išvyka.
2014 10 14 Pažymėjimas KI-D Nr.631
(6 val.) Kretingos rajono pedagogų švietimo centras.
20141023
,,Viešoji kalba“
2014 10 23 Pažymėjimas Nr. 03/8 (8val.)
Edukacinių studijų centras
20141128
,,Inovatyvių ugdymo metodų taikymas ugdant sveiką vaiką“ Respublikinė metodinė- praktinė konferencija
2014 11 28 Pažymėjimas Nr. 1992
(6 val.) Rokiškio rajono savivaldybės  švietimo centras.
20141215
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ ataskaitinė konferencija.
2014 12 15 Pažyma Nr. Sr -107 (6 val.)
VŠĮ Trakų švietimo centras.
20141218
,,Mąstymo kultūrą ugdanti mokykla“
2014 19 18 Pažymėjimas Nr. 08/12
Edukacinių studijų centras
20141219
,,Ikimokyklinio ugdymo kokybę įtakojantys veiksniai“ bei patobulino pokyčių valdymo ir profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2014 12 19 Pažymėjimas Nr. 3992 (8 val.)
Šiuolaikinių didaktikų centras.
20150115
Vokiečių kalbos kursai. Kursų lygis pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis – B2 (savarankiškas vartotojas)
2014m. gruodžio mėn. – 2015m. sausio mėn. Pažymėjimas. Nr. RK-15-012501
VĮ ,,Raidos kryptis“
20150204
,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo praktinis naudojimas“ bei patobulino ugdytinio pažinimo, ugdymo turinio planavimo ir tobulinimo, ir profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2015 02 04 Pažymėjimas Nr. 4 (12 val.)
Trakų švietimo pagalbos tarnyba.
20150218
,,Pedagoginis kūrybiškumas“
2015 02 18 Pažymėjimas Nr. 12/3 (8val.)
Edukacinių studijų centras.
20150321
,,Kultūrinio ir istorinio paveldo panaudojimas ugdymo procese“ ir patobulino ugdymosi aplinkų kūrimo, bendradarbiavimo kompetencijas.
2015-03-21 Pažymėjimas Nr. 704
 (16 val.) Šiuolaikinių didaktikų centras.
20150326
,,Olimpinio švietimo kongresas 2015“
2015-03-26 Pažymėjimas Nr. 311 (6val)
Kauno kvalifikacijos centras
TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA
(Surašykite svarbiausius paskutinių 10 metų projektus, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate; konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus; mokslinius ar metodinius straipsnius, jeigu esate parašęs.)
Data
Projektas, konferencija
Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, veikla, rezultatai)
20121009
Projekto ,,Pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra II etapas“(VP1-2.3-ŠMM-04-V-03-002)
Dalyvavau 10  valandų trukmės mokymuose ,,Krizių ir probleminių situacijų valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ atlikau praktines užduotis.
20130508
Projektas ,,Pasirenkamojo vaikų švietimo finansavimo modelio sukūrimas ir išbandymas savivaldybėse“ STMIS kodas VPI-2.2-ŠMM-10-V-03-001
Dalyvavau 40valandų trukmės  mokymuose ,,Visų savivaldybių pasirenkamojo vaikų švietimo teikėjų neformaliojo ugdymo kompetencijų ugdymas. Atlikau praktines užduotis, rengiau projektus, gavau finansavimą projektų įgyvendinimui.
20131211
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“ ataskaitinėje konferencija.
Skaičiau  pranešimą ,,Kartu sveikatos labui“ 2013 m. lapkričio 28d. Pažyma
Nr. 154 Trakų pagalbos tarnyba.
20150217
Respublikinė pradinio ugdymo mokytojų konferencija ,,Baltos lankos, juodos avys“
Skaičiau pranešimą ,,Pedagogo kūrybiškumo skatinimas ugdymo įstaigoje – esminis efektyvios pedagoginės sąveikos veiksnys“  Pažymėjimas Nr. 09/18
Edukacinių studijų centras
POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Psichologija, grožinė literatūra, teatras, vairavimas, kelionės.
Esu reikli sau ir kitiems, punktuali, gebu išklausyti, argumentuotai diskutuoti, spręsti konfliktus, atsakingai priimti sprendimus.