DIREKTORĖ
GYVENIMO APRAŠYMAS
ASMENINĖ INFORMACIJA
Vardas
IRENA
maza nuotrauka
Pavardė
NIŽAUSKIENĖ
Gimimo data
1957-08-13
Telefonas (-ai)
mob. 8 68251966, darbo 8 528 28992
El. paštas (-ai)
silasdarzelis@gmail.com   irena.nizauskiene@gmail.com
Adresas (-ai)
Mindaugo g. 27 – 169, Vilnius
Lytis
Moteris
PROFESINĖ PATIRTIS
Data: nuo–iki
Darbovietė
Pareigos
Veiklos aprašymas
1976 02 02 – 1978 10 05
Lentvario Kilimų fabriko vaikų lopšelis-darželis.
Auklėtoja
Sudaryti palankiausias sąlygas vaikui atsiskleisti ir tobulėti, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko kultūrinę ir socialinę patirtį, individualias galimybes, padėti jam integruotis į visuomenę.
1978 10 09 –1979 05 21
,,Merkio“ eksperimentinio ūkio lopšelis-darželis
Auklėtoja
Vedėja
Vadovauti darželio veiklai, telkti įstaigos bendruomenę valstybinei švietimo politikai įgyvendinti, ilgalaikiams ir trumpalaikiams įstaigos veiklos planams, programoms, projektams rengti ir įgyvendinti.
1980 04 15 – 1981 11 22
Lentvario miesto lopšelis-darželis
Auklėtoja
Ikimokyklinio ugdymo(si) metodų taikymas, kiekvieno vaiko poreikių tenkinimas, ugdomoji veikla su keliais vaikais ir visa grupe, ugdymo(si) veiklos erdvėse skatinimas, turinio sklaida veiklos erdvėse, ugdymo(si) tyrinėjimas. Partnerystė su ugdytinių tėvais.
1981 11 23 – 1987 08 14
Lentvario miesto lopšelis-darželis
Metodininkė
Organizuoja ugdymo programų, planų, projektų kūrimą ir įgyvendinimą; analizuoja ir vertina ugdymo procesą, jo pokyčius, vykdo ugdymo proceso priežiūrą. Teikia profesinę pagalbą pedagogams, skatina pedagogus profesiniam tobulėjimui, atestavimuisi. Organizuoja pedagogų, tėvų švietimą, siekia užtikrinti ugdymo paslaugų kokybę.
1987 08 15 Iki dabar
Lentvario miesto lopšelis-darželis
Lentvario lopšelis – darželis ,,Šilas“
Vedėja
Direktorė
Telkia lopšelio-darželio bendruomenę Švietimo įstatymo nuostatoms, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, veiklos programai vykdyti. Vadovauja mokytojų tarybai, analizuoja ugdymo procesą ir teikia svarstymui jo tobulinimo būdus.  Kartu su darželio bendruomene numato veiklos kryptis, rengia veiklos programą, nuostatus, darbo tvarkos taisykles, veiklos ataskaitą. Puoselėja demokratinius bendruomenės narių santykius, rūpinasi profesinės kvalifikacijos kėlimu. Bendradarbiauja su vaikų tėvais, socialiniais partneriais, rūpinasi intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu.
IŠSILAVINIMAS
Institucija, mokymosi laikotarpis
Suteiktas laipsnis ar gautas diplomas:
Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla. Nuo 1972 m. iki 1976 m.
Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.
Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas  1987-05-30
Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, ikimokyklinio auklėjimo metodininko kvalifikacija.
KVALIFIKACIJA – Vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija, I – vadybos kvalifikacinė kategorija.
Kalbų mokėjimas:
Gimtoji kalba  – lietuvių.
Užsienio kalbos –
Kalba
Klausymas
Skaitymas
Kalbėjimas
Rašymas
Rusų
puikiai
puikiai
labai gerai
labai gerai
Lenkų
gerai
patenkinamai
gerai
patenkinamai
Vokiečių
gerai
gerai
gerai
gerai
Darbas kompiuteriu (programos, paketai bei jų įvaldymo lygis – pagrindai, įgudęs vartotojas, profesionalas). ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas.
Vadybinė kvalifikacinė kategorija – I vadovo kvalifikacinė kategorija
Vadovavimo patirtis  – 28 metai direktorės pareigose.
Mokytojo kvalifikacinė kategorija – vyresniosios auklėtojos kvalifikacinė kategorija.
Kita informacija (vairuotojo pažymėjimas, kitos turimos kvalifikacijos) – vairuotojo pažymėjimas nuo 1993 m. (AM B1 B), Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas
NARYSTĖ VISUOMENINĖSE ORGANIZACIJOSE, KITA VEIKLA
Data (nuo–iki)
Organizacija, pareigos/atsakomybės
Nuo 2002-09-27 iki 2013-12-11
Švietimo konsultantas. Sveikatos ugdymo sklaida.
Nuo 2001 m. iki dabar
Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ narė.
Nuo 2013m.
Lietuvos respublikos Liberalų sąjūdžio narė.
Nuo 2009 m. iki dabar
Trakų r. savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narė.
Nuo 2014m. iki dabar
Trakų r. Lentvario seniūnijos socialinės paramos komisijos narė.
 Nuo 2018 m. iki dabar
 Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo ankstinimo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo modelio viešosios konsultacijos dalyvė
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS
(Surašykite svarbiausius kursus ir seminarus, lankytus ar baigtus per paskutinius 10 metų)
Data
Pavadinimas
Data, trukmė, vieta
20150115 Vokiečių kalbos kursai. Kursų lygis pagal Bendruosius Europos kalbų matmenis – B2 (savarankiškas vartotojas)
2014 m. gruodžio mėn. – 2015 m. sausio mėn. Pažymėjimas. Nr. RK-15-012501
VĮ ,,Raidos kryptis“
20150204 ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo praktinis naudojimas“ bei patobulino ugdytinio pažinimo, ugdymo turinio planavimo ir tobulinimo, ir profesinio tobulėjimo kompetencijas.
2015 02 04 Pažymėjimas Nr. 4 (12 val.)
Trakų švietimo pagalbos tarnyba
20150218 ,,Pedagoginis kūrybiškumas“
2015 02 18 Pažymėjimas Nr. 12/3 (8 val.)
Edukacinių studijų centras
20150321 ,,Kultūrinio ir istorinio paveldo panaudojimas ugdymo procese“ ir patobulino ugdymosi aplinkų kūrimo, bendradarbiavimo kompetencijas.
2015-03-21 Pažymėjimas Nr. 704
 (16 val.) Šiuolaikinių didaktikų centras.
20150326 ,,Olimpinio švietimo kongresas 2015“
2015-03-26 Pažymėjimas Nr. 311 (6 val.)
Kauno kvalifikacijos centras
20161123 ,,Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos reikalavimai įmonėse, įstaigose, organizacijose”
2016 m. lapkričio mėn. 23 d. Pažymėjimas  (3 val.)
Verslo ALJANSAS
20161113 ,,Kultūrinis ir istorinis paveldas – kelias į sėkmingą mokymą”
2016 11 13 Pažymėjimas Nr. 4863 (16 val.)
Trakų švietimo centras
20161108 ,,Tarptautiškumo pridėtinė vertė vaikų (mokinių) ugdyme” 2016 m. lapkričio 8 d. Pažymėjimas Nr. 5507 (5 val.)                                                            Švietimo mainų paramos fondas
20160923 ,,Savęs kaip vadovo – lyderio suvokimas švietimo ugdymo įstaigoje”
2016 09 23 Pažymėjimas Nr. 3073 (21-23 dienomis)
Trakų švietimo centras
20160830 ,,Pasitinkant 2016 – 2017 mokslo metus”
2016 08 30 Pažymėjimas Nr. 694
Trakų švietimo centras
20160702 ,,Kūrybiškumas per dalyvaujančiąją lyderystę”
2016 07 02 Pažymėjimas Nr. 2662 (16 val.)
Trakų švietimo centras
20160511 ,,Viešųjų pirkimo organizavimo naujovės 2016″
2016 05 11 Pažymėjimas Nr. 467
Trakų švietimo pagalbos tarnyba
20160427 ,,Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai”
2016 04 27 Pažymėjimas
Lietuvos respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
20160405 ,,Zipio draugai – vaikui, pedagogui, mokyklai”
2016 04 05 Pažymėjimas Nr. 5203 (6 val.)
Viešoji įstaiga ,,Vaiko labui”
20160331 ,,Pozityvaus mąstymo strategijos – švietimo įstaigos vadovo mąstymo ir veiklos instrumentai”
2016 03 31 Pažymėjimas Nr. 203 (6 val.)
Trakų švietimo pagalbos tarnyba
20160317 ,,Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas”
2016 03 31 Pažymėjimas Nr. 58
Trakų švietimo pagalbos tarnyba
20160225 ,,Besiruošiantiems atestuotis ar nusistatyti veiklos ir kompetencijos atitiktį turimai kvalifikacinei kategorijai”
2016 02 25 Pažymėjimas Nr. 29
Trakų švietimo pagalbos tarnyba
20160215 ,,OPA PA Smagūs atradimai ruošiantis mokyklai”
2016 02 15 Pažymėjimas Nr. 16-1130 (6 val.)
UAB ,,Šviesa” mokymo centras
20170424 ,,Darbuotojų saugos ir sveikatos bei darbo teisės klausimai”
2017 04 24 Pažymėjimas
Lietuvos respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritorinis skyrius
20170830 ,,Kaip padėti ikimokyklinio ir pradinio ugdymo vaikams, išgyvenantiems pyktį ir nerimą”
2017 08 30 Pažymėjimas Nr. TSC-5819 (8 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20170817 ,,Aktualūs darbo kodekso pakeitimai ir jų taikymas praktikoje nuo 2017 m.           liepos 1 d.”
2017 08 17 Pažymėjimas Nr. 6756 (6 val.)
Žinių centras
20170622 ,,Vaiko gerovės komisijos veikla atnaujintų teisės aktų kontekste”
2017 06 22 Pažymėjimas Nr. 4635 (6 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20170524 Respublikinė metodinė-praktinė konferencija ,,Sveikas vaikas – laimingas vaikas”
2017 05 24 Pažymėjimas Nr. 3684 (8 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20170510 ,,Vaikų komunikacinės kompetencijos ugdymas darželyje”
2017 05 10 Pažymėjimas Nr. 3477 (16 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20170927 ,,Stresas ir jo įveika pedagogo darbe”
2017 06 22 Pažymėjimas Nr. TSC-6136 (8 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20170915 ,,Kintantys modernaus ugdytojo vaidmenys švietimo įstaigoje”
2017 09 15 Pažymėjimas Nr. TSC-5987 (24 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20170223 “Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir apskaita”
 2017 02 23 Pažymėjimas Nr. 21961 (8 val.)
Ekonomikos mokymo centras
20170131 ,,Darbas su SMART interaktyvia lenta”
2017 01 31 Pažymėjimas Nr. 425 (6 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20170126 Respublikinė konferencija ,,Žaidžiam, šokam, bėgiojam – kartu su šeima sportuojam”
2017 01 26 Pažyma Nr. SR-12 (8 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20181211 Stažavosi  Lyderių laikas 3 (LL3) Kauno miesto vaikų darželių delegaciją ir dalinomės gerąją patirtimi.
2018 12 11 Pažyma Nr. 315
VšĮ Trakų švietimo centras
20181123 ,,Darbuotojų, atsakingų už asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, mokymai”
2018 11 23 Pažymėjimas Nr. ASP.2018.11.23.0821 (4 val.)
UAB ,,A sprendimai”
20181011 ,,Šiuolaikinės pagalbos mokiniui link: ką turi žinoti ugdymo įstaigų vadovai”
2018 10 11 Pažymėjimas Nr. TSC-9065  (6 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20180920 Respublikinė konferencija ,,Kūrybiškas edukacinių erdvių kūrimas ir jų panaudojimas ugdomajame procese”
2018 09 20 Pažymėjimas Nr. TSC-8253  (8 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20180704 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinio planavimas”
2018 07 04 Pažymėjimas Nr. TSC-6960  (24 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20180525 ,,Vaikų sveikatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje”
2018 04 27 Pažymėjimas Nr. VS-2018-0608  (6 val.)
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
20180317 ,,Programos ,,Zipio draugai” taikymas dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais”
2018 03 17 Pažymėjimas Nr. 6911  (16 val.)
VšĮ Vaiko labui
20180215 ,,Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis ,,Šilas” kaip asocijuotas partneris – institucija naudos gavėja dalyvauja tarptautiniame Erasmus+ programos Strateginių partnerysčių (KA2) projekte”
2018 02 15 Pažymėjimas
VšĮ ,,eMundus”
20180201 ,,Mąstymo žemėlapių kūrimas ikimokyklinėse įstaigose”
2018 02 01 Pažymėjimas Nr. TSC-651  (6 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20180123 Respublikinė konferencija ,,Žaidžiame, šokame, bėgiojam – kartu su šeima sportuojam”
2018 01 23 Pažymėjimas Nr. SR-13
VšĮ Trakų švietimo centras
20180105 ,,Biudžetinių įstaigų darbuotojų kasmetinės veiklos vertinimas 2017-2018 m.: teisiniai ir buhalteriniai ypatumai”
2018 01 05 Pažymėjimas Nr. 18.01.05 BM-27  (6 val.)
MB ,,Buhalterių mokymai”
20190904 ,,Darbo apmokėjimo sistema švietimo įstaigose po 2019-09-01″
2019 09 04 Pažymėjimas Nr. 15175
UAB ,,FACTUS SUM”
20190516 ,,Efektyvus veiklos vertinimo pokalbis”
2019 05 16 Pažymėjimas Nr. KT-6003 (8 val.)
Ugdymo plėtotės centras
20190515 ,,Logopedo pagalbos formos, įveikiant vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus”
2019 05 15 Pažymėjimas Nr. TSC-5615 (6 val.)
VšĮ Trakų švietimo centras
20190513 ,,Ką turi žinoti BĮ vadovas organizuojant finansinę veiklą ir darbo santykius”
2019 05 13 Pažymėjimas Nr. 14983
UAB ,,FACTUS SUM”
20190424 ,,Padėkime ikimokyklinukui pažinti gamtą”
2019 04 24 Pažymėjimas Nr. PD V13-90 (4 val.)
Vilniaus kolegija
20190314 ,,Informacinės sistemos ,,Mūsų darželiai” (el. dienynas) mokymai”
2019 03 14 Pažymėjimas Nr. TSC-2713
VšĮ Trakų švietimo centras
20191001 Tarptautinis Erasmus+ KA2 Strateginių partnerysčių inovacijų kūrimui projekto ,,Vaizdo žaidimai, skirti mokymui užsiėmime ,,Vaizdo žaidimai pamokose”.
2019 10 01 Pažymėjimas Nr. ST25-F-14-95 (3 val.)
Kauno technologijos universitetas Informatikos fakultetas
TIRIAMOJI, PROJEKTINĖ VEIKLA
(Surašykite svarbiausius paskutinių 10 metų projektus, kuriuose dalyvavote/dalyvaujate; konferencijas, kuriose skaitėte pranešimus; mokslinius ar metodinius straipsnius, jeigu esate parašęs.)
Data
Projektas, konferencija
Trumpas aprašymas (pagrindinis tikslas/tema, veikla, rezultatai)
20150217 Respublikinė pradinio ugdymo mokytojų konferencija ,,Baltos lankos, juodos avys“
Skaičiau pranešimą ,,Pedagogo kūrybiškumo skatinimas ugdymo įstaigoje – esminis efektyvios pedagoginės sąveikos veiksnys“  Pažymėjimas Nr. 09/18
Edukacinių studijų centras
20161020 Respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų forumo konferencija ,,Šiuolaikinio ikimokyklinio ugdymo kokybė ir turinys”
Skaičiau pranešimą ,,Sėkmingai besiugdančio vaiko aplinka“
Pažyma Nr. (1.18.) V4 – 3451
Lietuvos vaikų ir jaunimo centras
20160930 Tarptautinė konferencija ,,Socialinio, ekonominio ir finansinio raštingumo programa AFLOTOUN – vaikų ir jaunimo ugdymui”
Skaičiau pranešimą ,,Socialinis, ekonominis ir finansinis vaikų ugdymas Lentvario lopšelyje-darželyje ,,Šilas”  Pažymėjimas Nr. 3538
Trakų švietimo centras
20160520 Tarptautinė konferencija ,,Quality of Education: How to Attain It?”
Skaičiau pranešimą ,,Environment of Successfully Developing Child”
Pažymėjimas Nr. PD V13-31
Trakų švietimo centras
20160317 Trakų rajono konferencija “Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas”

Skaičiau pranešimą ,,Veiklos kokybės įsivertinimas” Pažymėjimas Nr. EV3 – 19 Trakų švietimo pagalbos tarnyba

20170414 Tarptautinės mokslinės-praktinsė konferencijos “Vaiko kalba. Holistinis (visuminis) ugdymas ir pagalba vaikui ikimokykliniame amžiuje” Projektas “Vaiko kelias į gražią kalbą”

Parengiau projekto “Vaiko kelias į gražią kalbą” aplanką Pažymėjimas Nr. MK-041417 No 20-041 Klaipėda

20170404 Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinė praktinė konferencija “Kokybiškas ikimokyklinis ugdymas/is. Koks jis?”

Pristačiau stendinį pranešimą “Sėkmingai besiugdančio vaiko aplinka” Pažymėjimas Nr. 110546 Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

20170524 Respublikinė “Sveikatos želmenėliai” metodinė-praktinė konferencija “Sveikas vaikas – laimingas vaikas”

Skaičiau pranešimą “Kupina žaismės ir vaiko poreikius tenkinanti darželio aplinka” Pažymėjimas Nr. 36 Trakų švietimo centras

20170830 Trakų rajono konferencija “Kuriame gerą mokyklą, kurioje saugu ir gera mokytis”

Skaičiau pranešimą “Sėkmingai besiugdančio vaiko aplinka” Pažymėjimas Nr. 79 Trakų švietimo centras

20180525 Seminaras-metodinė diena “Vaikų sveikatinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje”

 Skaičiau pranešimą “Kupina žaismės ir vaiko poreikius tenkinanti darželio aplinka” Pažymėjimas Nr. 608 Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

20180820 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų konferencija “Kūrybiškas edukacinių erdvių kūrimas ir jų panaudojimas ugdomajame procese”

Skaičiau pranešimą “Sveiko, sėkmingai besiugdančio vaiko aplinka” Nr. 151 Trakų švietimo centras

20181018 Tarptautinė konferencija “Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas”

Parengiau ir pristačiau stendinį pranešimą tema “Sveiko sėkmingai besiugdančio vaiko aplinka” Pažymėjimas Nr. 184 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus universiteto Botanikos sodas

20190510 Geroji darbo patirtis

Pasidalinau gerąja darbo patirtimi bei pristačiau įstaigos veiklą Skuodo rajono ikimokyklinių įstaigų vadovams Pažymėjimas Nr. 139 Trakų švietimo centras

20191017 Tarptautinė konferencija “Ugdymas edukacinėse erdvėse: biologinės įvairovės, žmogaus sveikatos ir mitybos aspektai”

Parengiau ir pristačiau stendinį pranešimą tema “Aplinka, kuri skatina vaikų žingeidumą” Pažymėjimas Nr. 251 Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Vilniaus universiteto Botanikos sodas

POMĖGIAI, INTERESAI, LAISVALAIKIS
Psichologija, grožinė literatūra, teatras, vairavimas, kelionės.
Esu reikli sau ir kitiems, punktuali, gebu išklausyti, argumentuotai diskutuoti, spręsti konfliktus, atsakingai priimti sprendimus.