Naujienos

Gerb. Tėveliai,

Primename, kad Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 47 str. nustatytos tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos, kurios, be kita ko, numato, kad tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo bendradarbiauti su mokyklos vadovu, kitu švietimo teikėju, mokytojais, kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą, sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus, ir vykdyti jų rekomendacijas.

Atkreipiame dėmesį, kad jei mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) laiku nepateikia vaikui paskirtų specialistų rekomendacijų, kitų pagalbai teikti reikalingų dokumentų, atsisako atlikti vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą PPT ar kitaip vengia atlikti savo pareigas – toks elgesys vertinamas kaip tėvų pareigų neatlikimas ir (ar) vaiko teisių ir teisėtų interesų pažeidimas.

Nustačius atvejus ar pastebėjus tėvų veikimą priešingai vaiko interesams, esame įpareigoti apie tai pranešti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai ar jos teritoriniam skyriui.

Plačiau: https://www.lentvariosilas.lt/wp-content/uploads/2023/11/85c18f53.pdf